08 02 01 Blahoslavenstvá

Jezis

Ôsme Blahoslavenstvo

 

 „Blahoslavení čistého srdca; pretože oni Boha vidieť budú.

V týchto slovách leží všetko, i to najvyššie, čo človek dosiahnuť môže:   v i d i e ť   B o h a   v   J e h o   D i e l a c h .   Srdce človeka musí byť čisté a jasné ako krištáľ, aby tak žiadne zakalenie nebránilo mu vo videní. Videnie je poznávanie! Človek, ktorý je čistého srdca, dokončil svoju úlohu tu a môže potom stúpať ku Svetlu.“

V Zákonoch čísiel je osmička Duch. ôsma prednáška Pána Imanuela má názov Človek vo Stvorení. Ľudský duch je zo svojho duchovného pôvodu predurčený stať sa spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou. Je to za predpokladu plného rozvinutia sily a čistoty svojho ducha. Rozvinutý, sebavedomý a čistý duch nedokáže prekročiť hranice svojho duchovného pôvodu a ísť ešte vyššie do sfér nad svojím pôvodom, bližšie k Stvoriteľovi. Avšak čistotou svojho ducha samostatne v plnosti tvorí duchovné hodnoty a vidí pôsobenie Všemohúceho na každom kroku v celom Stvorení. Človek tým ukončil svoj vývoj a stal sa potrebnou súčasťou Stvorenia – tvoriacim duchom pôsobiacim v súlade s Vôľou Všemohúceho. Znovu i pri osmičke nájdeme paralelu nádherného spoluzachvievania poradia prednášok Pána Imanuela a poradia Blahoslavenstiev Pána Ježiša so Zákonom čísiel.

Človek, ktorý kráča cestou Pravdy vo svojom živote, ide po stupienkoch Zákona čísiel a ak obstál v skúške svojej vôle, ukazuje sa jeho tvorivý duch. Ešte to neznamená, že je už ideálnym človekom, ale on už sprostredkováva hodnoty ducha a ukazuje čoraz viac pôsobenie svojho ducha vo svojich skutkoch. Vo svojej čistote dosahuje takého bodu, že vníma, vidí a poznáva v celom Stvorení Vôľu Všemohúceho. Nie priamo Všemohúceho, pretože On nie je vo Stvorení, vo Stvorení pôsobí Jeho Vôľa – vidí Ho v prejavoch Jeho Vôle – v Jeho Dielach.

Človek je tak čistý, že vidí vo všetkom, na čo sa pozrie Zákonitosť, Milosť, Spravodlivosť, Milosrdenstvo, Lásku a Vôľu Všemohúceho. Vo všetkom! Aj v narodenom dieťatku, ktoré má leukémiu. Aj v trápení, ktoré má žena s manželom, pretože ju bije. Aj v ďalších procesoch, ktoré sa na Zemi odohrávajú – obrovské množstvo vojen, konfliktov...

Vidí, že všetko sa napĺňa v Zákonoch Všemohúceho, že spätné účinky z negatívnych siatí ľudstva, ktoré teraz v žatve čoraz drvivejšie dopadajú na toto ľudstvo nechcú nič iné, len v posledných hodinách súdu prebudiť čo najviac ľudí k náprave. Tento spätný účinok rozráža škrupinu, ktorú ľudstvo utvorilo vôkol Zeme, aby sa človek na nej mohol stať tým, čím mal dávno byť – prostredníkom medzi Svetlom a hmotnosťou. Aby tvorivým životom v hmotnosti získal sebavedomie, ukončil svoj vývoj a mohol stúpať nahor ku Svetlu, aby nebol strhnutý v Poslednom súde do rozkladu.

Po Obrate Svetov a ukončení Posledného súdu pokračujú v krúžení očistené hmotnosti, z ktorých sa oddelili prezreté časti hmotností a strhli do rozkladu ľudských duchov, ktorí sa nechceli prispôsobiť svojou vôľou Vôli Všemohúceho. I naša Slnečná sústava s našou Zemou vstúpila do očistného procesu, naša Zem pri tom bola zo všetkých planét, ktoré nemuseli ísť do predčasného rozkladu, najhlbšie ležiacou planétou. V tejto dobe už naplno prebieha oddeľovanie prezretého a neprispôsobivého i v našej časti hmotností. Každý človek nech si samostatne položí otázku, či je natoľko čistý, že nebude strhnutý do predčasného rozkladu v prebiehajúcom oddeľovaní, či nepatrí medzi ľudských duchov, ktorí sa nechcú prispôsobiť svojou vôľou Vôli Všemohúceho. Ak na sebe potom spozorujeme mnohé, čo nás nešľachtí, a chceme patriť k tým, ktorí sa budú konečne slobodne rozvíjať na našej Zemi, potom nech ďalší náš život o tom svedčí našimi skutkami: chcením, myslením, rečou a konaním!

Drvivé spätné účinky chcú pomôcť. Človek s prebudeným duchom to vidí i v nešťastí ľudí, ktorých zaplavilo, ktorí zahynuli pod troskami zrúcaných budov, keď sa pôda zatriasla, alebo pri nárazoch cunami. Vidí a vníma, že bol potrebný tento zásah prírodných síl, aby prebudil zaspávajúcich duchov. Je čistého srdca, nemá z toho senzáciu – že si zapne televízor a je zvedavý, čo zas bude vidieť, kde koľko ľudí zahynulo.

Žiaľ veľakrát i človek snažiaci sa žiť podľa Zákonov pri sledovaní takýchto záberov je pyšný, že jemu sa také niečo nedeje v živote, pretože sa snaží už len dobro zasievať. Nedá sa tu hovoriť o čistote srdca, ktoré by videlo v tom deji Lásku a Spravodlivosť prichádzajúcu ku pomoci postihnutým, aby nemuseli zahynúť ako duchovia. Dnes zahynuli ich fyzické telá, aby sa duchovne prebudili, aby raz nemuseli zahynúť v rozklade ako duchovia.

Človek čistého srdca chce, aby duch blížneho žil, miluje už celé ľudstvo. Keď vidí tie zábery, je v duchu s postihnutými a pomáha všetkým tým duchom, ktorí sa práve uvoľňujú z hmoty. On vie, že tí čo zomreli sú ešte spojení pupočnou šnúrou s ich rozdrveným telom, že ešte nenastalo ich uvoľnenie z hmoty. Je v duchu pri nich, spoluprežíva s nimi to strašné dianie, pomáha im a prosí za nich, aby dostali pomoc na druhom brehu. Nabáda ich, aby využili tú najvyššiu núdzu k prebudeniu svojich duchov a k vedomému nástupu cesty ku Svetlu.

Takýto človek vie, že i on kedysi dostal pomoc v tvrdom spätnom účinku a v núdzi sa spojil so Svetlom. Dnes sa snaží byť spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou, vedome nastúpil svoj vývoj. Vie, že nebiť odklonu ľudstva od Vôle Všemohúceho, mohlo ľudstvo dozrievať v radosti a šťastí z bohatých nádherných spätných účinkov, ktoré by prichádzali z bohatých nádherných siatí. Ľudstvo mohlo v radosti prežívať utvrdzovanie svojej viery v Zákony Stvorenia tak, ako to činí takýto človek. Jeho duch tvorí a má možnosť prežívať v Zákone čísiel deviatku, ktorá je Živou Vierou – Presvedčením o Čistote, Láske a Spravodlivosti Všemohúceho. On ako čistý duch vidí pôsobenie Všemohúceho v Jeho Dielach. Po precítení záchvevu Zákona deviatky má ďalšie možnosti po špirále znovu ešte hlbšie prežívať záchvevy Zákona čísiel vo Stvorení, čo mu pôsobí blaženosť, pretože sa nechal viesť Živým Slovom sprostredkovaným Pánom Ježišom v Blahoslavenstvách.

Takto kráčajúc po Ceste Pravdy, svoju púť na Zemi v zmysle svojho osobného vývojového procesu ukončuje. Neznamená to, že už nemá žiadnu chybu, ale pokračuje v tejto ceste, ktorú nastúpil na Zemi aj na druhom brehu. Tam v Jemnohmotnosti ju dokončuje, pretože jeho život na Zemi mu bol odrazovým mostíkom na ceste nahor ku Svetlu. Ešte dočisťuje množstvo vecí, ešte množstvo svojich daností rozvíja, ale už tú cestu Pravdy k sebauvedomeniu ducha má nastúpenú. Už kvôli vývojovému procesu na Zem nemusí.

Ukončením svojho duchovného vývoja v Jemnohmotnosti sa človek, ďalej kráčajúci po Ceste Pravdy, vzkriesi zo všetkých hmotností a vracia sa do ríše svojho pôvodu – do Duchovného Raja. Vo svojej tvorivosti, vidiac Vôľu Všemohúceho, ju s Láskou sprostredkováva. Stal sa Slovenom – tým, ktorý žije podľa Živého Slova. Vie, že Živé Slovo zvestované Pánom Ježišom a Živé Slovo zvestované Pánom Imanuelom jedno sú.

 

Úryvky sú z knihy Život Ježíšův na Zemi.

Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.