10 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Číslo nula.

 

Pre úplnosť číselnej rady zostáva číslo nula. 

Materialista nepozná podstatu nuly, preto sa hanlivo hovorí: „Ty si nula!“ Mnoho kultúr v histórii nulu vôbec nepoznalo, alebo keď ju poznalo, bálo sa jej a zo strachu ju ako číslicu vôbec nepoužívalo. Preto v počtoch radšej používali písmená a nulu nemali. Za príklad môžeme uviesť Rímske číslice: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X.

Hlboké poznanie nuly sa ukrýva v Arabských čísliciach: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Nula je prvé, najvyššie a najsilnejšie číslo pretože prislúcha Všemohúcemu. Stvorenie je mimo Všemohúceho, je to niečo navyše. Čokoľvek čo vzniklo, alebo zaniklo vo Stvorení je 0 + niečo = niečo, alebo 0 – niečo = – niečo. Ktokoľvek, kto by chcel násobiť, alebo deliť Všemohúceho zanikne tak, ako 0 x niečo = 0, alebo 0 : niečo = 0. Jedine nulou sa deliť nedá – je to matematický nezmysel, ktorý ale hovorí, že nula je svojou podstatou iná ako ostatné číslice.

Pán Ježiš k Novému Zákonu pomenovanému v ôsmych Blahoslavenstvách dáva ľudstvu ešte čosi navyše. Je to spôsob priblíženia sa k Všemohúcemu popísaný v Modlitbe Otčenáš.

Pán Imanuel k prednáškam v pôvodnom Posolstve Grálu dáva ľudstvu tiež ešte čosi navyše. Je to Dodatok, v ktorom vysvetľuje Desatoro Božích prikázaní a zvlášť stojaca prednáška Život. Je to prednáška o Jedinom, Skutočnom, Neodvislom, Bezbytostnom Všemohúcom Otcovi, ktorý Jediný má v sebe Život a všetko ostatné je od Neho závislé.

 

Číselný rad základných číslic končí. Nekončia ním však prednášky pôvodného Nového Posolstva Grálu diela Vo Svetle Pravdy. Tých je spolu v číselnom poradí 91. Spolu tvoria celok a hovoria o Moci Všemohúceho postavenej voči falošne používanej moci Luciferom. Každá jedna prednáška je zvláštnym precízne otesaným Kameňom - drahokamom v tvare pyramídy. Spolu tieto Kamene – drahokamy tvoria mohutnú stavbu, ktorá má tvar Veľkej Pyramídy v pomere 6 x 6 x 6. Základňa Pyramídy je tvorená šiestimi základnými Kameňmi – drahokamami v šiestich radoch čo tvorí 6 x 6 drahokamov. Pyramída má šesť stupňov. Prvý 6 x 6 = 36 drahokamov, druhý 5 x 5 = 25 drahokamov, tretí 4 x 4 = 16 drahokamov, štvrtý 3 x 3 = 9 drahokamov, piaty 2 x 2 = 4 drahokamy a šiesty 1 drahokam. Spolu 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 drahokamov. 91. prednáška tvorí vrchol Pyramídy. Má názov „A vyplnilo sa ...!“ Pán Imanuel v nej popisuje časový sled pomoci, ktoré Všemohúci Otec poslal ľudstvu vo svojich Synoch a prebiehajúci Posledný súd.

 

slovo-pyramida

 

Ruka Rytiera týmto zvestuje spolupôsobenie Synov Všemohúceho Triglava. Časť Lásky Všemohúceho Triglava - Pán Ježiš zanechal ľudstvu Nový Zákon v Blahoslavenstvách a v Otčenáši. Časť Vôle Všemohúceho Triglava – Pán Imanuel zanechal ľudstvu Nové Posolstvo Grálu dielo „Vo Svetle Pravdy“. Rad je na človeku, ako s týmito Dielami naloží.

 

Dvojkríž

 

Upozorňujeme, že na to, aby sa človek dostal nahor ku Svetlu, domov - do Duchovného Raja, nemusí mať tieto Diela v pozemskom živote v rukách, či dokonca ich vedieť naspamäť recitovať. V duchovnom vývoji človeku, ak sa chce skutočne nahor ku Svetlu dostať, pomôže jedine to, že žije podľa Zákonov Všemohúceho Triglava, ktoré sú v Blahoslavenstvách, alebo v prednáškach Posolstva Grálu vysvetlené. Môže to všetko jednoducho samostatne vycítiť, môže si to nájsť v ľudovej múdrosti, alebo v iných zvestovaniach daných v minulosti ľudstvu zvestovateľmi a prorokmi. K poznaniu Zákonov Všemohúceho Triglava vedie veľa ciest, ale nahor ku Svetlu len jedna. Blaho tomu človeku, ktorý na ceste k poznaniu týchto Zákonov priamo načiera z čistého zdroja Diel Synov Všemohúceho Triglava. Nahor ku Svetlu a Pravde však naveky vedie len jediná cesta – vradenie sa človeka do Zákonov Všemohúceho Triglava. Preto najväčšie blaho tomu človeku, ktorý podľa týchto Zákonov žije, pretože tým čerpá z Večného Zdroja.


Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.