Ponuka

09 10 02 Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

3 DIDAKTICKÉ ZÁSADY VO VEĽKEJ DIDAKTIKE

Ing. Miroslav Padyšák

 

3.1 Úvod
3.2 Zásady všeobecné, aby nastal výsledok
3.3 Zásady ľahkosti učenia sa
3.4 Zásady dôkladnosti učenia sa

 

3.1 Úvod

 

Didaktické zásady sú: Najvšeobecnejšie a najdôležitejšie požiadavky, ktoré určujú charakter vyučovania. Majú všeobecnú platnosť a ich dodržiavanie je nevyhnutné pre efektívne vyučovanie.
Zásady Veľkej didaktiky sú odpozorované od prírody a poskytujú tak návod na prirodzené vyučovanie. Dovolili sme si ich osvetliť súčasnosťou a preto sa budeme zaoberať tými časťami zásad, ktoré majú spojitosť s dneškom.

3.2 Zásady všeobecné, aby nastal výsledok

 

1. Dbať na vhodný čas

 • vzdelávať v detskom veku
 • učiť sa je najlepšie v ranných hodinách
 • učivo rozdeliť primerane veku


2. Najprv pripraviť látku a potom formovať

 • správna príprava na hodinu (plánovanie)
 • ukázať najprv príklady a potom z nich vyvodiť poučky
 • jazyky učiť čítaním, hovorením a nie gramatikou
 • poznámka  - dnes sú problémy s pomôckami, dobrými učebnicami, správnym plánovaním, aj s výukou jazykov


3. Žiakov treba na učenie najskôr pripraviť

 • schybenie
  - učí sa skôr, ako sa oň vzbudí záujem
  - nečistenie mysle od rozptyľujúcich záujmov disciplínou a poriadkom
 • náprava
  - prispôsobenie žiakov motiváciou
  - odstránenie prekážok mysle
 • poznámka
  - pri dnešnej forme vyučovania, keď má žiak aj osem rozličných hodín ho získať pre každú jednu je nemožné

 

4. Všetko po poriadku, nie veľa vecí naraz

 • schybenie
  - preberanie veľa predmetov naraz
 • náprava
  - venovať dlhší čas tomu istému predmetu, aby myseľ nemusela preskakovať
 • poznámka 
  - dnes sa to vôbec nedodržiava, žiaci nedokážu sledovať toľko zmien za jeden deň a učia sa iba mechanicky (alebo za pomoci ťahákov)


5. Učiť najskôr jadro veci

 • schybenie 
  - učí sa veľký objem poznatkov bez pochopenia, iba mechanickým zapamätaním
 • náprava 
  - na prvom mieste je chápanie jadra veci, lebo z toho sa dá odvodiť ostatok
 • poznámka 
  - dnes sa málo dodržiava, lepšie by bolo učiť menej, ale isto, teraz z veľkého množstva veľa úžitku nie je


6. Najskôr všeobecne, potom podrobne

 • schybenie 
  - vysvetľovanie jednotlivostí bez predchádzajúceho celkového náhľadu
 • náprava 
  - najskôr vysvetlenie celku v hrubých obrysoch a potom venovanie sa jednotlivostiam
 • poznámka 
  - v materialistickej vede sa nejde k jadru (duchovnému) vecí a tak sa všeobecný prehľad nikdy nezíska


7. Všetko postupne krok za krokom

 • schybenie
  - preskakovanie v logickej následnosti učiva a neurčenie cieľa
 • náprava
  - presné určenie cieľov a dodržiavanie poradia (s uvážením všetkých predmetov)


8. Začaté dielo treba dokončiť

 • schybenie 
  - obchádzaním školy žiakmi, nechuť dokončiť školu
 • náprava 
  - školy vylepšiť, aby harmonicky vzdelávali celého človeka
 • poznámka 
  - dnes je to veľký problém (odtrhnutosť školy od života, od potrieb a žiadostí žiakov)


9. Vyhýbanie sa protikladov, pochybovaniu

 • schybenie 
  - podávať na začiatku výkladu sporné veci (mätenie žiakov, ktorí ešte nemajú základy)
 • náprava 
  - vhodný obsah učiva

 

3.3 Zásady ľahkosti učenia sa


1. Začať učiť pred skazením mysli

 • schybenie
  - čím neskoršie sa začína vzdelanie, tým sa horšie odstraňujú nahromadené zbytočnosti
  - zmena učiteľa v jednom predmete núti odstraňovať to čo nám prekáža po predchádzajúcom učiteľovi
 • náprava
  - začať vzdelávať mládež zavčasu
  - nemeniť učiteľov v jednom predmete
 • poznámka
  - dnes sa začína skoro, ibaže predškolská príprava v rodine často zlyhá (nevychovávane dieťa)
  - učitelia sa pomerne často menia


2. Motivácia žiakov

 • schybenie
  - nútenie do štúdia
 • náprava
  - vzbudzovať záujem o vedomosti
  - používať metódu ľahkú a neznechucujúcu
 • poznámka
  - dnes veľký problém, lebo žiakom sa nechce a učivo je nezáživné a nepravé


3. Všetko z vlastných princípov

 • schybenie
  - namiesto základných princípov sa vysvetľujú závery
 • náprava
  - každé učivo treba vtesnať do normy čo najkratšej, ale najpresnejších pravidiel
  - ku každému pravidlu pripojiť čo najviac príkladov, aby bolo jasné, kde všade sa dá použiť
 • poznámka
  materialistická veda sa nemôže dostať k princípom, lebo neuznáva jemnejšie svety v ktorých tieto princípy sú


4. Od ľahšieho k ťažšiemu

 • schybenie
  - vysvetľovanie neznámeho neznámym (napríklad používanie veľa cudzích slov)
 • náprava
  - najprv vysvetľovať veci najbližšie k chápaniu, potom vzdialenejšie
  - najprv cvičiť zmysly, potom pamäť, chápanie, tvorenie úsudkov
 • poznámka
  - dnes je to veľmi rôzne a značne závisle od schopností učiteľa


5. Nijaké preťažovanie

 • schybenie
  - prehnané množstvo požiadaviek a učiva
 • náprava
  - primerané množstvo učiva, treba vhodne vyberať
 • poznámka
  - jeden z najväčších problémov dneška


6. Nič prenáhlene

 • schybenie
  - urýchľovanie učenia veľkým množstvom a rozmanitosťou
 • náprava
  - menej hodín, ale kvalitných, menej predmetov naraz
 • poznámka
  - naša uponáhľaná doba ide proti tomuto pravidlu (teda proti prírode)


7. Nič proti vôli

 • schybenie
  - neprimerané nútenie zvládať učivo
 • náprava
  - primerané požiadavky (ale prísne)
 • poznámka
  - dnes sa núti do nepotrebných vecí


8. Všetko jasne a prístupne

 • schybenie
  - nedostatočné vysvetlenie nepochopené žiakmi
 • náprava
  - vysvetľovanie čo najjasnejšie, prijímanie učiva viacerými zmyslami
 • poznámka
  - dnes často vídavané nedostatky, pretože učiva je priveľa


9. Všetko hlavne na praktické použitie

 • poznámka
  - ukazovať žiakom praktické použitie, vždy keď je to možné


10. Všetko na jeden spôsob

 • rozmanitosť metódy mätie žiakov, používať prevažne jednu, najlepšiu metódu
 • poznámka
  - v súčasnosti sa ide opačným smerom, hľadajú sa lepšie metódy než tradičné

 

3.4 Zásady dôkladnosti učenia sa


1. Nezačínať nič so sa netýka veci

 • preberať iba vážne veci, iba to čo sa má použiť v živote


2. Nevynechať ani jedinú dôležitú vec

 • formovanie žiaka úplne, aj mravnosť a pobožnosť


3. Pevné veci majú mať pevný základ

 • motivovať žiakov
 • najskôr načrtnúť ideu učiva


4. Hlboké základy

 • vážne vzbudzovanie chuti do učenia


5. Všetko z vlastných základov

 • otvárať žiakom porozumenie pre veci, z ktorého si sami žiaci nájdu jednotlivosti
 • podľa možnosti neučiť z kníh, ale z neba, zo zeme, z dubov a bukov (poznávať veci samy a nie iba zo svedectiev iných)


6. Všetko dôkladne rozlišovať

 • pre dôkladné pochopenie žiakmi


7. Všetko s ustavičným pokrokom

 • neskoršie učivo sa má zakladať na už poznanom


8. Všetko prepojene

 • učivo musí stáť pevne podoprené dôvodmi a prepojené s ostatným do logického celku


9. Vnútorné a vonkajšie musí byť v úmere

 • ak sa niečo pochopí, hneď treba rozmýšľať aké to bude mať využitie
 • ak sa niečo pochopí, hneď to treba podávať ďalej (kvôli utvrdeniu)


10. Ustavične precvičovať

 • kvôli dosiahnutiu dôkladnosti

 

So súhlasom autora Ing. Miroslava Padyšáka prevzaté zo stránok:

www.spsknm.sk/padysak/