Ponuka

06 10 01 Výchova a vzdelávanie

6 Generačné rozdiely 

Miroslav Kysucký

 

Pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže pôsobí jedna generácia na druhú. Často jedna generácia druhej nerozumie pre ich rozdielne Úlohy a Dary, ktoré dostali. Preto je potrebné rozdiely spoznať a využiť ich ku prospechu blížnym a tým vo vzájomnom pôsobení aj pre seba.

Pri narodení dostane dieťa podľa postavenia prvkov Zodiaku rôzne Dary a Úlohy pre svoje pozemské telo a pre svoj aktuálny pozemský život. Duch človeka vstupujúci do telíčka dieťaťa o nich vie a je na ne takisto pripravený. Pozemské životy s ich úlohami majú postupne dopomôcť rozvinúť vlastnosti tohto ducha pre jeho život v jemnejších svetoch. Niektoré Dary a Úlohy sa vo svojom kolobehu vystriedajú rýchlejšie, iné pomalšie. Preto rovesníci dostanú viacej spoločných Darov a Úloh a lepšie sa navzájom chápu. Naopak príslušníci rôznych generácii majú základné Dary a Úlohy rôzne, preto vzájomné pochopenie medzi nimi je náročnejšie.

Podľa spoločných základných Darov a Úloh môžeme potom rozdeľovať ľudí na rôzne generácie. Spoločné Úlohy majú jednotlivé vývojové etapy ľudstva, nazývané Veky, ktoré trvajú cez 2000 rokov. V nich celé ľudstvo na Zemi plní spoločnú Úlohu. Existujú ešte dlhšie a samozrejme aj veľa kratších vývojových cyklov pre ktoré ľudia dostávajú Dary a Úlohy. Pri výchove a vzdelávaní treba najskôr spoznať tie, ktoré sú rozdielne pre vychovávateľa a dieťa.

Učiteľ, vychovávateľ alebo rodič si má uvedomiť svoju príslušnosť ku generáciám, aby zistil aké Dary a Úlohy do pozemského života dostal. Takisto si má uvedomiť príslušnosť ku generáciám svojich zverencov, detí, žiakov, študentov, aby ich vedel nabádať k uskutočňovaniu ich Úloh a k využívaniu ich Darov. Samozrejme nesprávne je nabádať zverencov k učiteľovým Úlohám a Darom, pretože sú rozdielne a pre dieťa tým neprirodzené. V súčasnosti je to veľmi častá chyba a to nielen pri výchove a vzdelávaní, ale všade pri styku medzi ľuďmi: Svoje Úlohy a Dary predpokladáme aj u ostaných a nútime ich k nášmu pohľadu na svet a k našej činnosť v ňom. Takýmto prístupom ale nepomáhame rozvíjať Dary blížnym, ale naopak im v tom bránime.

Nasleduje vysvetlenie pre dva typy generácii s rôznymi Darmi a jeden typ generácie s rôznymi Úlohami pre pozemský život, ktoré sa dotýkajú výchovy a vzdelávania.

 

Dar vnútornej sily.

Poloha planéty Pluto v Znamení Západného Zodiaku pri narodení dieťaťa určuje Dar vnútornej sily. Znamení je dvanásť a preto aj Darov je dvanásť druhov. Dar vnútornej sily bude človeka poháňať na jeho ceste životom, pri jeho vývoji a pri prekonávaní životných prekážok. Pluto obehne okolo Slnka približne za 247 rokov, to znamená, že rovnaké hnacie sily pre ľudí sa pravidelne opakujú približne po tomto čase. V každom Znamení pobudne Pluto rôzny čas, pretože planéta obieha po elipse a nie po kruhu. Časová dĺžka jednotlivých generácii je preto rôzna.

V októbri 1938 vstúpilo Pluto do Znamenia Vodnár/Ledič. Ľudí s týmto Darom ženie vnútorná sila k posilňovaniu dobrých vlastností človeka a k odkladaniu vlastností zlých, ženie ich k pravému Človečenstvu.

V júli 1957 vstúpilo Pluto do Znamenia Ryby/Ljuteč. Ľudí s týmto Darom ženie vnútorná sila k oľutovaniu zlých skutkov, k ich náprave a k oľutovaniu nečinenia dobrých skutkov a k ich čineniu.

V decembri 1971 vstúpilo Pluto do Znamenia Baran/Belojar. Ľudí s týmto Darom ženie vnútorná sila k začínaniu nových chcení, myšlienok, slov a činov.

V januári 1984 vstúpilo Pluto do Znamenia Býk/Lado. Ľudí s týmto Darom ženie vnútorná sila k dokončievaniu skutkov. Ak boli dobré tak k ich úplnému dokončeniu. Ak boli zlé, tak k ukončeniu predčasnému.

V septembri 1995 vstúpilo Pluto do Znamenia Blíženci/Koupalo. Ľudí s týmto Darom ženie vnútorná sila k jemnému vyváženiu citu a rozumu, k vyváženiu dávania a brania.

V júli 2008 vstúpilo Pluto do Znamenia Rak/Synič a ostane v ňom do januára 2024. Ľudí s týmto Darom ženie vnútorná sila ku skúškam rôzneho druhu.

Z uvedeného príkladu je jasné, že pri chápaní potrieb inej generácie, musíme vynaložiť viacej energie, lebo ich hnacia sila je vždy iná ako tá naša. Ak chceme pomáhať inej generácii, musíme uznať a podporovať ich vnútornú silu, musíme sa snažiť vcítiť sa do nej. Najčastejšie budeme mať na starosti iba deti s jedným typom vnútornej sily, preto sa týmto spôsobom k nim dá pristupovať najľahšie. Navyše zmeny pri výmene generácii nám nedovolia ustrnúť, ale nútia nás pochopiť vnútornú silu ďalšiu. Samozrejme je vhodné oboznámiť aj deti s našou vnútornou silou, aby aj ony pochopili našu rozdielnosť. Pri našej snahe o ich pochopenie môžeme očakávať aj ich snahu o pochopenie nás.

 

Úloha pre pozemský život.

Čínske Znamenie Zodiaku pri narodení dieťaťa určuje typ jeho Úlohy v tomto živote. Čínsky Zodiak počítaný Slovenskou metódou ukazuje väčšie sily oproti súčasnému čínskemu počítaniu, preto sa zaoberáme metódou Slovenskou. Tento výpočet sa opiera o polohu planéty Jupitera v Západnom Zodiaku.

Generácia začína vstupom tejto planéty do znamenia Váhy/Zernič a trvá do nasledujúceho vstupu tej istej planéty do toho istého Znamenia. Keďže obeh planéty Jupitera trvá necelých 12 rokov, tak rovnaký je aj čas generácie. V rámci týchto necelých 12 rokov sa vystrieda 12 klasických Znamení Čínskeho Zodiaku, ktorými sa ale teraz zaoberať nebudeme.

Za sebou sa pravidelne po 12-tich rokoch postupne vystrieda šesť rôznych Vodcovských Bytostí, ktoré vytvárajú šesť rôznych generácii. Teda aj základných typov Úloh pre život je šesť. Toto vystriedanie trvá šesť obehov planéty Jupitera okolo Západného Zodiaku, čo je necelých 72 rokov. Teda ľudia s rovnaký typom pozemských Úloh sa opakujú po necelých 72 rokoch.

Aktuálny cyklus alebo Perúnovo Kolo začalo v júni 1951 Znamením Vodcovskej Bytosti Vyšeň. Táto generácia má za Úlohu prinášať nové veci.

Od mája 1963 pôsobilo Znamenie Vodcovskej Bytosti Lelo. Táto generácia má za Úlohu tieto nové veci začať požívať.

Od marca 1975 pôsobilo Znamenie Vodcovskej Bytosti Letenic. Táto generácia má za Úlohu nové veci priviesť k najväčšiemu rozkvetu.

Od januára 1987 pôsobilo Znamenie Vodcovskej Bytosti Radegast. Táto generácia má za Úlohu pretriediť prežitia z používania nových vecí. Z toho vzniknuté rady poskytovať ďalej ostatným ľuďom.

Od decembra 1998 pôsobilo Znamenie Vodcovskej Bytosti Koledo. Táto generácia má za Úlohu koledovať blahozvesť do všetkých oblastí života. Teda rozšíriť nové veci a poznanie úplne všade.

Od októbra 2010 do augusta 2022 bude pôsobiť Znamenie Vodcovskej Bytosti Krojšeň. Táto generácia má za Úlohu prinesené nové veci ukázať v každodennom živote.

Potom sa Kolo bude opäť opakovať od Znamenia Vodcovskej Bytosti Vyšeň.

Pri pôsobení medzi týmito druhmi generácií platí to isté, čo pri generáciách s Darom rôznej vnútornej sily. Teda uznať a podporovať Úlohu zverenca, vcítiť sa do nej. Vlastne to platí pre všetky rozdielne Dary a Úlohy, ktoré pri pôsobení na blížneho máme.

 

Dar cesty k sebe

Pre tých, ktorí chcú pokračovať aj ďalej, tu uvádzame ešte jeden Dar, ktorý treba mať na pamäti pri výchove vzdelávaní.

Dar cesty k sebe určuje poloha planéty Urána v Znamení Západného Zodiaku pri narodení dieťaťa. Znamení je dvanásť a preto aj Darov je dvanásť druhov. Tento Dar určuje akým spôsobom máme pristupovať ku jednotlivým zverencom, akým spôsobom máme s nimi nadväzovať kontakt, aby bol čo najúspešnejší. Inými slovami, aké cesty k nim si máme zvoliť, aby nás k sebe pustili.

Planéta Urána obehne Západný Zodiak za 84 rokov. Znamená to, že ľudia ku ktorým treba rovnako pristupovať sa opakujú po 84 rokoch. Jeden Dar trvá dvanástinu, teda asi 7 rokov. Tento čas je pre jednotlivé typy Darov mierne odlišný, pretože planéta neobieha po kružnici, ale po elipse.

Typy Darov pre aktuálne deti a mládež sú nasledovné:

V septembri 1988 vstúpila planéta Urána do Znamenia Rak/Synič. S ľuďmi s týmto Darom máme nadväzovať kontakt tak, že pred nich predložíme nejakú skúšku. Napríklad: „Kto to skúsi opísať vlastnými slovami?“

V decembri 1995 vstúpila planéta Urána do Znamenia Lev/Žitneč. S ľuďmi s týmto Darom máme nadväzovať kontakt tak, že ich vyzveme k správnej práci rozumu, k pravému vodcovstvu. Napríklad: „Vymýšľate, ako sa to dá urobiť? Alebo iba hľadáte výhovorky, ako sa to nedá urobiť?“

V júni 2003 vstúpila planéta Urána do Znamenia Panna/Vynič. S ľuďmi s týmto Darom máme nadväzovať kontakt tak, že ich vyzveme k správnemu používaniu citu, ku vzdaniu sa pre iných, ku skrášľovaniu okolia. Napríklad: „Budeme dnes pomáhať aj iným?“

V januári 2011 vstúpi planéta Urána do Znamenia Váhy/Zernič. S ľuďmi s týmto Darom máme nadväzovať kontakt tak, že ich vyzveme k utriedeniu prežití a k poučeniu sa na nich. Napríklad: „Poviete mi, čo ste pekné prežili cez víkend? A čo ťažké?“

 

---

Ak človek zvládne tieto tri, môže pokračovať v ďalších. Takéto hrubé delenie na generácie, ktoré zahŕňajú veľké skupiny ľudí sa bude teda postupne zjemňovať, vytvárať menšie skupinky s rovnakými Darmi a Úlohami. Nakoniec sa máme venovať jednotlivo každému človeku, či dieťaťu s jeho individuálnymi Darmi a Úlohami.

Pôsobenie týchto cyklov si môže každý sám overiť na sebe a svojich blížnych. V tomto článku je uvedená iba maličká čiastka, koho osloví, môže v nej pokračovať ďalej. Bližšie vysvetlenia o Zodiaku a Znameniach je uvedené v knihe Koledov Dar Slovenom alebo v seminároch Nová Astrológia Slovenov.

 

Miroslav Kysucký