Ponuka

06 08 01 Reflexná terapia

nozky

Nervová sústava

Radka Remenárová

 

 Na všetko, čo sa okolo nás deje, či už v našom vnútri, alebo vo vonkajšom prostredí, nejakým spôsobom reagujeme, a tieto reakcie má na starosti nervová sústava.

 

 

 

Môžeme ju rozdeliť na:

1. Centrálnu nervovú sústavu

– sem patrí mozog a miecha, ktoré sú hlavným riadiacim centrom v tele. Mozog by mal vykonávať to, čo  prvotne cítime, čo hovorí naše srdiečko. Je hlavným riadiacim orgánom, ktorý analyzuje všetky zmeny z okolitého sveta, z nášho vnútorného prežívania. Rozhoduje o všetkých našich pohnútkach, o tom ako budeme reagovať na danú situáciu, ako budeme jednať s ľuďmi, ako sa budeme správať k prírode, k zvieratám, ako sa zachováme v istých momentoch. Môžeme povedať, že mozog riadi celý náš život od vonkajších prejavov až k vnútorným prežívaniam. Čo máme povedať, alebo nemáme povedať, čo máme vykonať, alebo nemáme vykonať, to je úlohou mozgu. Okrem toho riadi naše myslenie, v čom sa zachvievajú myšlienky, riadi a rozhoduje o tom, ako riešime konkrétne problémy v živote, odráža naše vnímanie okolitého sveta, naše názory, celkový spôsob života. Mozog ovláda aj celé telo, aby správne fungovalo, znamená to, že ovláda náš pohyb, každé slovo, konanie, myšlienky, smer nášho životného pôsobenia, našu tvorivosť, naše pôsobenie v Božích zákonoch.

Keď skutočne sa rozhodneme robiť to, čo cítime, čo vychádza z našich citov a srdca a mozog to krásne spracuje a ďalej to posiela do našich prejavov, vtedy mozog funguje správne. Jeho úlohou je, aby správne vedel analyzovať danú situáciu, vedel sa rozhodnúť ako správne reagovať, ako správne konať v zmysle Zákonov Božích, čiže riadi naše myšlienky, konanie, reč tak, aby boli plné lásky, čistoty, dobroty, úcty, podpory a pomoci, smerujúce nahor ku Svetlu. Mozog má dôležité postavenie v tom, keď príde nejaká situácia, alebo problém, aby ho vedel vyriešiť správnym spôsobom, vysiela signál do našich prejavov, reakcií, ako sa máme zachovať v danej situácii. Na každý problém, situáciu treba reagovať, nie je dobre, keď sme apatickí a nemáme záujem riešiť, ale ani nie je dobre, keď reagujeme nepremyslene, až búrlivo. Najlepšia je zlatá stredná cesta, keď si najprv celú situáciu zanalyzujeme, vycítime, aké by bolo najlepšie riešenie tým, že si poprosíme o radu,  obrazy ku pomoci, popremýšľame mozgom ako to urobiť, aké slová vyriecť, aby to bolo ku pomoci a nie naopak a to ďalej vyšleme do nášho konkrétneho prejavu. Mozog predstavuje aj naše jednanie s ľuďmi, či sa vieme ovládať,  či si každého vážime a snažíme sa správať k ľuďom úctivo,  s láskou tak, aby sme im pomohli, boli ich oporou, rozdávali im radosť a nie krivdu a bolesť. Riadiace centrum má na starosti aj to, ako sme pripravení na všetky zmeny v našom živote, či ich vieme prijať a následne riešiť, či vieme zvládať záťažové situácie, aby sme vedeli byť opatrní, či  vieme ovládať a riadiť svoj život,  ako chápeme a dávame do života Božie Zákony. Ak mozog je správnym riadiacim centrom, potom je v poriadku, ale ak nastanú nesprávne rozhodnutia, zlé riadenia, potom nastávajú s mozgom zdravotné problémy.

To, o čom sa v mozgu rozhodlo, všetky signály z neho ďalej prenáša do celého tela miecha, čiže je vykonávateľom mozgových rozhodnutí. Rozosiela tieto signály do našich konkrétnych prejavov, čiže skutočne  to, pre čo sme sa rozhodli, aj vykoná. Dôležité v našom živote je, aby sme to, čo cítime, pre čo sa správne rozhodneme, aby sme to aj zrealizovali a nenechali len v hlave. V tomto prípade je miecha v poriadku, ale ak sa bojíme, alebo nechceme praktizovať, prípadne chceme až príliš s nadmierou realizovať to, o čom sa v mozgu rozhodne, vtedy prichádzajú zdravotné nedostatky s miechou.  

Miecha spája naše centrum s ostatnými orgánmi v tele, to znamená, že všetko z mozgu, z nášho riadiaceho centra, rozosiela do nervov v celom tele, ktoré sú už naším konkrétnym prejavom, správaním, postojom, reakciou, konaním. Tieto nervy sú akoby obvodové a hovoríme im:

 

2. Periférna nervová sústava.

Nervy už priamo nesú informácie z mozgu ďalej,  odzrkadľujú naše správanie v danej situácii, naše reakcie a riešenia. Ak plynule prenášajú nervy informácie z centra do konkrétnych dianí, ktoré sú výsledkom láskyplného prejavu, konania, zachvievajúce sa v Božích Zákonoch a tieto informácie sú správnym rozhodnutím, potom naše nervy sú v poriadku. Ak  mozog nariadil nesprávne rozhodnutie, potom sa to prejaví aj v nesprávnom konkrétnom konaní, čiže nastávajú zdravotné problémy s nervami. Rozdiel je, keď niekoho pochválime, usmejeme sa naňho, pomôžeme mu, povzbudíme ho, ako keď niekomu zámerne robíme zle, nadávame mu, ponižujeme ho. Konkrétny prejav nie je len navonok, ale aj to, čo si myslíme. Človeku môžeme pomôcť, ale aj nepomôcť slovami, činmi, ale aj myšlienkami. Napríklad, ak sme niekomu necitliví, prejaví sa to na tele tým,  že nervy na určitej časti tela sú veľmi citlivé až necitlivé, nervy môžu byť aj zaseknuté, zasekli sme sa, nevieme ísť ďalej správnym smerom. Poškodenie nervu hovorí o tom, že sme niekomu uškodili, zničili sme mu jeho plány a zápal je naším dlhodobým nesprávnym prejavom, pri bolesti nervov, sme niekomu spôsobili bolesť, utrpenie. Je namieste, keď sa v takýchto prípadoch ospravedlníme a snažíme pomôcť, vtedy sa aj nervy uvoľnia. Môže dôjsť aj k tŕpnutiu, keď sami tŕpneme v nejakej situácii a nevieme ju riešiť, ochrnutie hovorí o prerušení prepojenia nášho cítenia a rozumu, keď sa vzdiaľujeme Božím Zákonom. Hovorí sa: „Želám ti pevné nervy“, a tie sú vtedy, keď pevne žijeme a chceme život plný lásky, spontánnosti, šťastia, keď chceme veselo žiť na plný plyn a to sa odráža aj v našom správaní navonok, ale aj vo vnútornom prežívaní.

Príčinu problému s nervami možno bližšie určiť aj podľa toho, kde nastal problém s nervami, v ktorej časti tela. 

 Hlavové nervy hovoria o našich konkrétnych myšlienkach, odzrkadľujú, v čom sa naše myšlienky zachvievajú, či v čistote, alebo nečistote.  

Tvár nám predstavuje to, ako sa tvárime, či sa viac mračíme, alebo usmievame a sme rozjasnení, či nezatíname nad niekým, niečím zuby. 

Krčné nervy sú prejavom, či plynule otáčame hlavu za svetielkom, alebo sme strnulí a všímame si viac škaredé veci.  

Ramená ak sú v neporiadku, nad niekým sa vyvyšujeme. 

Lakte symbolizujú naše predieranie sa životom, buď sa snažíme hlava nehlava ísť za svojím cieľom bez ohľadu na ostatných, alebo akoby sme sa predierať ani nechceli. Ak chceme mať lakte v poriadku, treba žiť s ohľadom na ostatných. 

Rukami tvoríme, dávame a berieme, ruky nás upozorňujú, či skutočne sa snažíme vo všetkom, čo robíme tvorivo pôsobiť, či dávame a berieme všetko s láskou a úctou. 

 Hrudník ukazuje, či vieme byť otvorení, alebo zatvorení. 

 Brucho - vieme stráviť všetko, čo nám život prináša, alebo ako trávime svoj voľný čas, svoj život? 

 Panva  - ako prejavujeme a používame svoju pohlavnú silu v živote, či ju používame na dobré skutky, alebo na zlé. Či chceme, alebo nechceme pôsobiť v ženských, alebo mužských cnostiach. 

Chrbát nám odzrkadľuje ako sa vieme vysporiadať so svojimi starosťami, ako vieme a chceme riešiť svoje životné problémy a či sa nezaoberáme príliš problémami druhých. 

Nohy sú prejavom našich postojov k životu, nášho pohybu, našich pohnútok.
 

Kolená predstavujú ako pokorne sa vieme správať, ako pokorne vieme prijať všetko, čo nám život prináša.
 

Chodidlá nás nesú všade, sú naším smerovaním v živote.

Prajem všetkým, aby naslúchali svojmu srdcu a dobre vycítili, čo je správne, aby vedeli svojím mozgom rozhodnúť sa pre správne, pekné veci, smerujúce ku Svetlu, aby riadili a ovládali svoj život v zmysle Zákonov Božích, a toto všetko, aby vedeli dať do každej myšlienky, každého slova, každého činu, ktoré sa zachvievajú v plnej láske, čistote, úcte, opore, v šťastnom, radostnom prežívaní. 

 

Reflexná terapia oporno-pohybového systému:

 

V prvom rade treba uvoľniť krčnú chrbticu, tým, že uchopíme palec a krúžime ním raz do jednej, raz do druhej strany, uvoľňujeme základný kĺb palca.

Nasleduje uvoľnenie hlavy a to tým spôsobom, že ako keby sme vyskrutkovali točivým spôsobom každý prst zvlášť, ponaťahujeme prsty smerom dole (akoby sme ich dole jemne zatlačili a ohli) a posúvame hlavové kĺbiky oproti sebe (pracujeme zo strany nártu) a ešte premasírujeme prsty zo zadnej strany (zo strany chodidla).

Prejdeme na chrbticu, chrbticu masírujeme zboku po palcovej kosti. Najprv premasírujeme krúživým pohybom časť krčnú chrbticu, potom hrudnú, bedrovú, krížovú a kostrč.

Ďalej uvoľníme ramenné pásmo, a to tak, že pohybujeme základnými kĺbmi všetkých prstov hore-dole vždy susedné kĺby.

Potom uvoľníme rebrá tiež posunom hore-dole medzi susednými kostičkami.

Uvoľníme rameno, podobne ako palec vykrúžime malíček a premasírujeme základný malíčkový kĺb. 

Lakeť sa nachádza nad hrbolčekom zboku malíčkovej kosti a pod hrbolčekom je koleno.

Asi 1 cm od kolena je v mäkkej jamke pri päte zboku bod bedrového kĺbu.

Panvu uvoľníme vykrúžením nohy v členku.

Pri horných a dolných končatinách platí zákon podobnosti. Časť, ktorá nás bolí na nohe, masírujeme presne tú istú časť na ruke a opačne, masírujeme bodovo stláčaním s palcom.

Pri masáži oporno-pohybového systému súčasne masírujeme aj nervovú sústavu. Ešte pridáme k tejto masáži premasírovanie mozgu, ktorý sa nachádza na brušku každého prstu na chodidle, potom premasírujeme každý prst zo všetkých strán (spredu, zozadu, z bokov) od koreňového kĺbu až hore (úplne celý prst), prsty sú celá hlava + masírujeme palcom okolo členkov krúživým pohybom, a tým masírujeme nervy panvy.  Masáž prevádzame na oboch chodidlách.

 

Oporno - pohybový systém

 

 

Radka Remenárová

Stránky autorky: astarte.peruno.sk