Ponuka

06 03 01 Slovo

SLOVO a čo z toho vyplýva!

2. pokračovanie

Eduard Hurta - Bratislava

 

V dvoch predchádzajúcich článkoch sme si čiastočne objasnili pôvod a význam slova. Teraz, keď nám to slovo už medzitým dozrelo, zameriame sa viac na jeho užívateľa, teda človeka.

V súčasnosti sme sa z rôznych prameňov dozvedeli, že z pôvodného páru – Adama a Evy – sa rodením vyvinuli za mnoho miliónov rokov rôzne ľudské rasy súčasne s nimi aj ich dorozumievacie prostriedky, t.j. reči. Pri tom, ako je ľudský duch, to naše „Ja“ obaľovaný tu na zemi hmotným ochranným obalom tela, ktorého forma i postava je prispôsobená jeho životným podmienkam, rovnako i jeho reč – Boží to dar – je tiež čiastočne ovplyvňovaná jeho životným prostredím.

Táto reč obnáša od niekoľko tisíc až okolo 300 tisíc znakov, t.j. slov, ktorými môže človek „manévrovať“ podľa svojej potreby a schopností. Množstvo slov v reči závisí od výšky kultúrnej vyspelosti národa a je aj akýmsi meradlom jeho vyspelosti.

Okrem toho tiež niektoré odvetvia majú svoje charakteristické rečové zvraty, či už ide o súdnictvo, náboženstvo, politiku alebo rôzne iné technické výrazy. Avšak vrcholom slovnej krásy sú recitácie a básne, podobne ako je to v pestrosti kvetov na lúke.

Nemalú dôležitosť v reči hrá i slovosled, ako napr. v nasledujúcej krátkej rozprávke: „Bol raz jeden kráľ a snívalo sa mu, že mu vypadli všetky zuby. Ráno si dal ihneď zavolať dvorného šaša, najmúdrejšieho človeka v kráľovskom zámku a žiadal ho o vyloženie tohto sna. Šašo, po vypočutí sna, chytil sa za hlavu a zvolal smutným hlasom: „Ach, môj úbohý kráľ, Vy stratíte celú Vašu rodinu!“

Kráľ sa veľmi rozhneval a dal ho zavrieť do temnice s rozkazom zoťať mu hlavu.

Po nejakom čase – kráľovi to stále nedalo pokoja, lebo vedel, že ten jeho šašo nebol hlúpy, a preto vyslal svojho posla k susednému kráľovi, s ktorým žil v mieri a priateľstve so žiadosťou, aby mu poslal jeho šaša. Nakoľko tento kráľ mu skutočne šaša  poslal, tento idúc cestou krajinou sa vyzvedal u ľudí, čo majú nového v ich domovine, a tak zistil, čo sa jeho kolegovi prihodilo. U kráľa si aj on vypočul ten sen a takisto sa chytiac za hlavu, zvolal: „Aké šťastie, môj kráľu, Vy prežijete celú Vašu rodinu!“ A kráľ ho bohato obdaroval i napriek tomu, že nepriamo mu povedal to isté!

Nuž, čo k tomu povedať? Snáď iba toľko, že si treba dávať veľký pozor na svoje slová pri styku s našimi blížnymi a zvlášť s takými, ktorí sú na zodpovedných verejných miestach a úradoch, nech už je to vo vládnych, alebo iných. Tie doterajšie vzťahy nám môžu byť dobrým, ale, žiaľ, len negatívnym príkladom.

Je smutnou skutočnosťou, že dnes sa na tých najzodpovednejších miestach „hádže“ slovami, akoby to bol bezcenný brak, vôbec neberúc do úvahy, že nielen za každé slovo, ale už aj za svoje myšlienky sme Komusi zodpovední, lebo slovo je dar Boží, ako bolo už povedané, a to i vzdor tomu, že sa hovorí, že za myšlienky sa clo neplatí. Veď aj v Biblii sa hovorí, že pri zúčtovaní sa všetky previnenia musia zaplatiť do haliera!

Pod týmto zorným uhlom si treba uvedomiť, že úlohou vládnych orgánov je bdieť nad blahom občanov a zaručiť im ako osobnú bezpečnosť, tak i nedotknuteľnosť ich majetku, ako je to približne napísané v Ústave republiky. Za túto činnosť sú honorovaní vládni úradníci tak, že by si mali uvedomiť, či ich honorár je v súlade s vykonanou prácou pre národ.

Žiaľ, práve z týchto miest vrcholných orgánov nezriedka počujeme nedôstojné a vulgárne slová, šíriace sa prostredníctvom médií do celého sveta, čo neprispeje k dobrej povesti nášho národa.

Treba si uvedomiť, že za každú činnosť, vrátane zneužívania slov dostaví sa v pravý čas zúčtovanie!

Ak toto hľadisko budeme mať neustále na zreteli, potom náš život sa naplní len novými podnetmi k činorodej práci, z ktorej bude mať úprimnú radosť nielen jednotlivec, ale i celá spoločnosť.

Ako súhrn všetkých troch článkov o S l o v e  si dovolím ešte v skratke poznamenať, čo všetko nám z toho   v y p l y n u l o.

Spoznali sme   - vznik a význam výrazu  s l o v o,

  • pojem, ktorý predstavuje slovo a možnosť jeho využívania,
  • aký dôležitý, cenný a nenahraditeľný je to nástroj pri styku medzi ľuďmi,
  • dôsledky jeho správneho, ale i nesprávneho použitia.

A nakoniec všetky tri články uzavrieme symbolickým slovným zámkom

Slo - ven.

 

Pokračovanie...

Eduard Hurta - Bratislava