Ponuka

06 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Šiesta prednáška „Osud“ a číslo šesť.

 

Šestka je v Zákone čísiel Moc.

V šiestej päťročnici nášho života máme získať Moc sami nad sebou, nad svojimi vlastnosťami. Tým získame Moc nad svojím Osudom, aby nás Osud nehádzal z miesta na miesto, ale aby sme si ho vedome riadili ako svoj koč na ceste ku Svetlu.

V ľudovej múdrosti sa hovorí: „Lepší dobrý príklad, než písma výklad!“, „Človek si je v tom sám sebe Pán Boh!“ a „Už je sebe pánom!“ Je to o duchovnom panstve nad svojím Osudom, ktoré sa samozrejme premieta i do hmotnosti. Z takéhoto človeka vyžaruje mier a spokojnosť. Samotné hmotné panstvo však duchovné panstvo nad svojím Osudom ešte neprináša, k tomu je potrebná aj duchovná snaha, nielen hmotná.

Šieste Blahoslavenstvo Pána Ježiša: „Blahoslavení pokojní; pretože oni dietkami Božími nazývaní budú.“ Mať v sebe skutočný mier vyžaduje nesmiernu očistu duše. K takejto očiste prichádza človek jedine dlhodobou prácou na svojom duchovnom vývoji. Jedine jeho poctivá práca prináša zaslúžené koláče. Jeho rúcho je jeho vlastnou snahou vybielené do takej krásy a žiarivosti, že pôsobí na blížnych ako balzam, doslova vyžaruje z neho Boží mier.

Šiesta prednáška Pána Imanuela Osud završuje prvých šesť základných krokov, ktoré musí človek učiniť, ak chce kráčať nahor ku Svetlu. Ak sa snaží o Čistotu, vedome zasieva Dobro, hutní to v Mlčaní, pridá k tomu Modlitbu, aby sa mu dostávalo pomocí ku Vzostupu a zodpovedným prístupom ku svojmu životu v Láske preberá Zodpovednosť do svojich rúk, tak tým všetkým získava Moc sám nad sebou i svojím Osudom. Získava Moc, aby odvrhol od seba bezcenné, aby vedome chytil opraty svojho Osudu do vlastných rúk.

Slovami Pána Imanuela: „Môžete to vidieť, ak vidieť chcete! Začnite pozorovaním okolia, vám teraz viditeľného! Čo menujete Prírodnými Zákonmi, sú Zákony Božie, je to Vôľa Stvoriteľova. Skoro poznáte, ako sú neodchylné v trvalej činnosti. Ak rozsievate pšenicu, nezožnete raž. Ak sejete raž, nemôže vám vzísť ryža! To je každému človeku tak samozrejmé, že pri tom ani nepremýšľa o vlastnom dianí. Nie je si preto ani vedomý veľkého a prísneho Zákona, ktorý v tom spočíva. A predsa tu stojí pred rozriešením hádanky, ktorá mu nepotrebuje už byť hádankou.“,

„Človek má vždy iba slobodný úmysel a slobodné rozhodnutie pri počiatku každej veci v tom, že určuje, kam a ktorým smerom má byť vedená Všesila, ním prúdiaca. Potom musí niesť následky, vzniknuté z tohto pôsobenia Sily, ktorá bola uvedená v činnosť smerom ním chceným. Cez to zotrvávajú mnohí na tvrdení, že človek nemá slobodnú vôľu, keď je podrobený Osudu!

Táto pochabosť má mať za účel iba sebaomámenie, alebo hnevné podrobenie sa čomusi neodvratnému, reptavé odovzdanie sa, hlavne však sebaospravedlnenie. Veď predsa každé z týchto pôsobení, každý účinok, ktoré sa k nemu vracajú, mali svoj začiatok. A v tomto začiatku je príčina neskoršieho pôsobenia. V slobodnom rozhodnutí človeka pri tomto začiatku. Toto slobodné rozhodnutie predchádzalo teda každému vzájomnému pôsobeniu, teda každému Osudu! Opravdivým chcením človek zakaždým niečo splodil, vytvoril, v čom bude mu dané raz, skôr alebo neskôr, samotnému žiť. Kedy sa to stane, je však veľmi rozdielne. Môže to byť v tomže pozemskom živote, v ktorom prvé chcenie vytvorilo počiatok vzájomného pôsobenia. Rovnako môže to však byť po odložení hrubohmotného tela vo svete jemnohmotnom, alebo ešte neskoršie opäť v hrubohmotnom pozemskom živote. Tieto zmeny nehrajú pri tom žiadnu rolu. Nijak človeka neoslobodzujú. Nosí so sebou trvalo spojovacie nitky tak dlho, až je ich zbavený, to jest „vykúpený” konečným vyrovnaním a odpykaním, ktoré je výsledkom vzájomného pôsobenia.“,

„Mnohí sa pritom ľakajú a obávajú sa toho, čo ich podľa týchto Zákonov vo vzájomnom pôsobení ešte z minulosti očakáva.

A predsa sú to zbytočné starosti pre toho, komu ide vážne o dobré chcenie. Veď v samočinných Zákonoch je zároveň bezpečná záruka Milosti a odpustenia!“,

„Preto neodkladne k dielu! Stvoriteľ vložil vám vo Stvorení všetko do rúk. Využite čas! Každý okamih skrýva pre vás skazu, alebo zisk!“

Ľudskí duchovia sa neustále prú o to, či je Osud daný, alebo či si ho môžeme formovať sami. Niektorí si povedia: „Treba zarobiť čo najviac peňazí a mám taký Osud, aký chcem.“ Málokto však vie veľký majetok skutočne spravovať, väčšina si ho vie len užívať. Preto, aj keď sa človek dostane k majetku, stále mu niečo chýba. Aj keď si pozemskými zákonmi do svojej smrti zabezpečí blahobyt, je tu ešte niečo, čo sa nedá kúpiť.

Veľká časť ľudstva tvrdí, že Osud je presne stanovený podľa polohy hviezd. Keď prídu hviezdy do konkrétneho postavenia, niečo sa podľa tohto postavenia človeku prihodí. Títo ľudia nechcú nič vedieť o slobodnej vôli.

Len málo ľudí tvrdí, že človek má slobodnú vôľu výhradne k rozhodovaniu a je na ňom, kam si svoj Osud smeruje.

Pri hľadaní vysvetlenia si treba ujasniť, že napĺňanie nášho Osudu má dve zložky. Prvá zložka Osudu je pevná – nemenná. Táto zložka Osudu je všetko to, čo sme v chcení, myslení, reči a konaní zasiali. Vyhodíme holuba a už ho nechytíme. S tým, čo sme zasiali, sa nedá už nič urobiť. Naším slobodným rozhodnutím sme pevne stanovili, že nám príde rozmnožený spätný účinok – za zrnko celý klas v tom druhu, čo sme siali. Zasievame si náš budúci Osud. Pán Ježiš veľmi jednoznačne hovorí to, čo len málo ľudí chce počuť: „Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera.“ To nie je strašenie, ale upozornenie na Zákon akcie a reakcie, ktorý presne každému donesie rozmnožené to, čo zasieval.

Na základe týchto konkrétnych siatí a pôsobenia Zákona akcie a reakcie sa dá presne predvídať, čo na človeka v spätnom účinku dopadne. Skutočná sudička vie, čo bude ľudskému duchu prichádzať zo spätných účinkov v tomto pozemskom živote. Preto vie povedať: „Nech si dáva pozor na túto vlastnosť a toto nech už nerobí, lebo keď to bude ďalej robiť a tento spätný účinok príde, tak zažije peklo. Musí sa vedome snažiť rozvíjať toto pekné, lebo potom môže zažiť úctu.“

Ak je táto sudička súčasne astrologička, na základe polohy planét a hviezd vie vypočítať, kedy konkrétne spätné účinky budú prichádzať k rozuzleniu. K pochopeniu tohto pôsobenia si treba uvedomiť, že poloha planét a hviezd vytvára určitú frekvenciu – určité kanáliky, ktorými k nám do pozemského života prichádza konkrétny spätný účinok s danou frekvenciou. Svojím postavením vytvoria planéty a hviezdy určité rezonančné pole a v tomto rezonančnom poli nám z našich predchádzajúcich siatí môže prísť taká žatva, ktorá je v rezonancii s týmto rezonančným poľom. Skutočná sudička vidí jemnejším okom, či sme kedysi zavdali akciu k takejto reakcii a môže nám v zmysle Zákonov Všemohúceho veľmi dobre poradiť.

Čo sa deje, keď postavenie planét a hviezd vytvorí rezonanciu pre konkrétnu frekvenciu pekných spätných účinkov? Ak som zasieval zrnká s takouto peknou frekvenciou, tak pekné spätné účinky môžu na mňa prúdiť. S takýmito peknými prežitiami sa pre mňa „vrece roztrhne“. Ak nemám zasiate zrnká s takouto peknou frekvenciou, tak pekné spätné účinky na mňa nemôžu prúdiť. Nič zvláštneho sa nedeje, pretože nič pekné s takouto frekvenciou zasiate nemám a škaredé musí čakať na nové postavenie planét a hviezd, ktoré vytvorí novú rezonanciu pre konkrétne škaredé frekvencie.

Čo sa deje, keď postavenie planét a hviezd vytvorí rezonanciu pre konkrétnu frekvenciu škaredých spätných účinkov? Ak som zasieval zrnká s takouto škaredou frekvenciou, tak škaredé spätné účinky môžu na mňa prúdiť. S takýmito škaredými prežitiami sa pre mňa „vrece roztrhne“. Ak nemám zasiate zrnká s takouto škaredou frekvenciou, tak škaredé spätné účinky na mňa nemôžu prúdiť. Nič zvláštneho sa nedeje, pretože nič škaredé s takouto frekvenciou zasiate nemám a pekné musí čakať na nové postavenie planét a hviezd, ktoré vytvorí novú rezonanciu pre konkrétne pekné frekvencie.

Pravidelným striedaním postavenia planét a hviezd dostáva sa každému človeku, z jeho konkrétnych siatí, v presne stanovenom čase rozmnožená konkrétna žatva. Tomu sa nik nemôže vyhnúť, je to našou slobodnou vôľou zadaná pevná zložka Osudu.

Druhá zložka nášho Osudu je pohyblivá – možno ju meniť. Táto pohyblivá zložka nášho Osudu súvisí s prejavom konkrétnej pevnej zložky nášho Osudu v našom živote v danom čase, kedy na nás dopadne. Pohyblivosť tejto druhej zložky nášho Osudu spočíva na nás, konkrétne na tom, v akom stave sa nachádzame, keď na nás spätný účinok dopadá. Teda konkrétne, či vlastnosť s konkrétnou frekvenciou, ktorá na nás dopadá, stále v danom čase máme.

Keď mám vlastnosť so škaredou frekvenciou, niečo škaredé som ňou zasial, prichádza na mňa rozmnožený škaredý spätný účinok s touto frekvenciou. Ak túto vlastnosť stále mám, vytváram plnú rezonanciu so spätným účinkom - prichádza katastrofa. Ak som túto vlastnosť odložil, nevytváram rezonanciu so spätným účinkom - prichádza k symbolickému rozuzleniu spätného účinku. Musím zožať aj v tomto prípade, musím zaplatiť do posledného haliera, lenže vplyvom mojej zmeny rozuzľujem symbolicky.

Keď mám vlastnosť s peknou frekvenciou, niečo pekné som ňou zasial, prichádza na mňa rozmnožený pekný spätný účinok s touto frekvenciou. Ak túto vlastnosť stále mám, vytváram plnú  rezonanciu so spätným účinkom - prichádza požehnanie s ohromnou radosťou. Ak som túto vlastnosť odložil, nevytváram rezonanciu so spätným účinkom - prichádza k symbolickému naplneniu spätného účinku. Zožnem aj v tomto prípade, dostane sa mi do posledného haliera, lenže vplyvom mojej zmeny prichádza požehnanie čisto symbolicky.

Ten istý spätný účinok rozuzľujem rôznymi spôsobmi podľa svojho stavu. Moja snaha o Čistotu, chcenie Dobra a hutnenie v Mlčaní vytvára okolo mňa ochranu Svetla. Podobnú má naša planéta vo svojej atmosfére, keď prichádza nejaký obrovský „balvan“ z vesmíru. Keby tá atmosféra nebola, tak máme na Zemi obrovské krátery ako na Mesiaci. Atmosféra spôsobí, že ten „balvan“ v nej horí a spadne z neho len malá čiastočka, ktorá nespôsobí katastrofu. Presne tak aj u človeka, keď hutní v Mlčaní chcenie Dobra a Čistotu, tak má okolo seba atmosféru Svetla. Hoci drvivý spätný účinok na človeka dopadá, naráža na atmosféru Svetla a oslabuje sa vo svojom prejave až do takej miery, že sa rozuzlí symbolicky.

Ak teda vypočuje človek nabádanie sudičiek ku zmene, tak škaredé spätné účinky môže symbolicky rozuzľovať a pozitívne naplno zúžitkovať. V každom pozemskom živote má možnosť z minulosti čosi škaredé napraviť a čosi pekné ďalej rozvíjať. Ale keď sa o nápravu nesnaží a zotrváva v škaredých siatiach, nielenže na Zem prišiel úplne zbytočne, ale ešte sa tými novými škaredými siatiami viac zaťažil. Kým sa dostane k tomu stavu, v akom bol pred takýmto pozemským životom, môžu prejsť stovky a niekedy aj tisíce rokov.

Človek svojou slobodnou vôľou rozhoduje o tom, čo pre neho tkajú Zákony Stvorenia. Radosť, mier a blaženosť prúdi k požehnaniu na blížnych zo srdca čistého človeka ako žiarivý nasledovania hodný príklad. Starosť, hnev a nenávisť zožiera dušu nečistého ako výstraha k obráteniu sa. 


Úryvky sú z kníh Život Ježíšův na Zemi a Vo Svetle Pravdy.

Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.