06 01 02 Desatoro Božích Prikázaní

oko

Prikázanie šieste

NENARUŠÍŠ MANŽELSTVO!

 

Už to, že existuje prikázanie, ktoré znie: „Nebaž po žene blížneho svojho!“ ukazuje, ako málo sa týmto šiestym prikázaním myslí to, čo v tom stanovujú pozemské zákony.

„Nenarušíš manželstvo“ môže tiež znieť: „Nenarušíš manželský mier!“ Pod mierom sa prirodzene rozumie i harmónia. To zároveň stanovuje, aké vôbec má byť manželstvo; pretože tam, kde niet čo rozbiť alebo narušit, nemá žiadnu platnosť ani prikázanie, ktoré sa neriadi pozemským ponímaním a pozemskými ustanoveniami, ale podľa vôle Božej.

Manželstvo je teda len tam, kde vládne harmónia, a mier ako niečo samozrejmé. Kde sa človek vždy snaží žiť pre toho druhého a činiť mu radosť. Jednostrannosť a tak zvádzajúca, ubíjajúca nuda je od samého počiatku a navždy vylúčená, rovnako tak nebezpečie v sebe skrývajúca túžba po rozptýlení alebo vsugerované nepochopenie! Vražedné to nástroje každého štastia!

Práve takéto zlo vôbec ani nemôže nastať v pravom manželstve, kde jeden skutočne žije pre druhého, pretože snaha byť nepochopeným a tiež túžba po rozptýlení sú len dôsledkom sebectva, ktoré chce žiť len samo pre seba, nie pre toho druhého!

Pri ozajstnej duševnej láske je ale vzájomné radostné dávanie sa niečím celkom samozrejmým, a tým je i zvratne pôsobiace ukracovanie jednej strany úplne vylúčené. Za predpokladu, že i stupeň vzdelania u osôb, ktoré sa viažu, nevykazuje príliš veľkú priepasť!

To je podmienka, ktorú vyžaduje zákon príťažlivosti rovnakých druhov vo veľkom vesmíre, ktorá musí byť splnená, ak má byť šťastie úplné.

Kde ale nenájdeme mier, nenájdeme harmóniu, nezaslúži si manželstvo, aby bolo označované ako manželstvo; pretože potom ním ani nie je, je to len pozemské spoločenstvo, ktoré ako také ani pred Bohom nemá žiadnej hodnoty a nemôže preto ani priniesť požehnanie v tom zmysle, aké sa očakáva v skutočnom manželstve.

V šiestom prikázaní je teda predpokladom skutočné manželstvo podľa vôle Božej! Iné chránené nie je. Lež beda tomu, kto sa opováži akýmkoľvek spôsobom narušit pravé manželstvo! Lebo triumf, o ktorom sa nazdáva, že by ho mohol mať na zemi, ho v jemnohmotnosti očakáva v úplne inej podobe! Plný zdesenia by najradšej ušiel, keď bude musieť vstúpiť do ríše, kde naňho čakajú dôsledky jeho činov.

Porušenie manželstva v najširšom zmysle je dokonca už to, keď sa niekto pokúša rozdeliť dvoch z duše sa milujúcich, ako to často robia rodičia, keď tá či oná pozemská okolnosť nezodpovedá ich želaniu!

A beda tiež tej žene, beda tomu mužovi, či sú už mladí alebo starí, ktorí zo závisti alebo flirtu vedome vnesú rozpor, alebo dokonca zapríčinia rozchod takéhoto páru!

Čistá láska medzi dvoma ľuďmi má byť posvätná pre každého, má v ňom vyvolať úctu a rešpekt, nie však žiadostivosť! Pretože je pod ochranou vôle Božej!

Ak narastá pocit takejto nečistej žiadostivosti, nech sa človek obráti a jasným okom rozhliadne po tých ľuďoch, ktorí sa citovo ešte na nikoho neupli.

Ak bude hľadať s vážnosťou a trpezlivo, tak určite nájde človeka, ktorý sa k nemu hodí tak, ako to chcel Boh a s ktorým potom bude aj šťastný bez toho, aby musel na seba uvaliť vinu, ktorá nikdy nemôže priniesť a zaručiť šťastie!

Veľkou chybou týchto ľudí však často býva, že sa snažia ísť za spočiatku slabým naliehaním pocitov, že ho v sebe násilne zadržiavajú, živia vyumelkovaným fantazírovaním, až kým ich silnejúc nenaplní a trýznivo nedoženie i k hriechu!

Tisíce ľudských duší by sa nemuselo strácať, keby chceli dbať na začiatok toho, čo v prípade, že ho nevytvorila vypočítavosť rozumu, vzniklo z flirtu nehodného človeka, ktorý má zas pôvod v skazených zvykoch pozemského rodinného a prevažne spoločenského života! Práve ony sú často výslovne svadobnými trhmi, nie o nič čistejšími, než otvorený obchod s otrokmi v oriente! Tu je semenište zárodkov cudzoložstva.

Vy, rodičia, chráňte sa, aby ste sa neprevinili voči deťom rozbitím manželstva z rozumovej vypočítavosti! Nespočetne mnohí sú už do toho zamotaní! Budú potrebovať veľa, aby sa z toho opäť vymanili!

Vy, deti, buďte opatrné, aby ste sa ani náhodou nestali narušiteľmi mieru medzi vašimi rodičmi, inak sa aj vy previníte rozbitím manželstva! Dobre si to rozmyslite. Inak si znepriatelíte svojho Boha a niet takého nepriateľa, ktorý by nemusel v nevýslovných mukách napokon prepadnúť skaze bez toho, že by Boh čo i len prstom preň pohol!

Mier a harmóniu medzi dvoma ľuďmi nesmieš nikdy narušit. To si vštep do hlavy, aby si to mal neustále pred zrakom svojej duše.

 

Prednáška je z knihy Vo Svetle Pravdy od Abdruschina.