05-12 Na záver

vo svetle pravdy

10. Syn Boží a Syn Človeka.

Abdruschin

 

Veľký omyl tiahne sa už tisícročiami: Domnienka, že Ježiš Nazaretský bol Syn Boží a súčasne tiež často menovaný Syn Človeka. Táto domnienka je mylná! V Ježišovi Nazaretskom inkarnoval sa k pozemskému bytiu kus Božstva. Ježiš mal preklenúť most cez priepasť od Božstva k ľudstvu, ktorý ľudstvo samo strhlo prílišným vypestovaním rozumu, viazaného na priestor a čas. Tým bol Ježiš Synom Božím, ktorý plnil svoje poslanie v ľudstve, čo mohol vykonať len v tele a krvi. I vo vtelení zostával Synom Božím.

Avšak ak bol Syn Boží, nemohol byť súčasne Synom Človeka, lebo to je dvojo. A on bol a je dosiaľ Syn Boží! Kto je teda Syn Človeka? *{Prednáška č. 60: “Syn Človeka.”}

Už učeníkom bolo nápadné, že Ježiš, keď rozprával o Synovi Človeka, rozprával v tretej osobe. Spytovali sa ho na to. Podania v Evanjeliu písané pisateľmi sú vo vlastnom ich predpoklade, že Ježiš, Syn Boží a Syn Človeka sú jedna a tá istá osoba. Všetky ich správy zaujali vopred toto stanovisko. Tým sa stalo, že šírili omyly, bez toho, aby chceli alebo vedeli.

Kedykoľvek rozprával Ježiš o Synovi Človeka, rozprával on predvídavo o jeho príchode. Sám to prehlásil, pretože príchod Syna Človeka je v tesnej súvislosti s pôsobením Syna Božieho. Vravel: “Ale až príde Syn Človeka...” atď.

Je to kolobeh, ako všade vo Stvorení. Božstvo zostúpilo Ježišom k ľudstvu, aby prinieslo a rozsialo Pravdu. Semeno vzišlo, ovocie zreje ku zberu. Teraz má ľudstvo dozreté skrz Pravdu, prinesenú Synom Božím, vytrysknúť nahor k Božstvu v Synovi Človeka a skrz Neho sa opäť úzko spojiť s Bohom.

Nie je to myslené len čisto symbolicky, ako sa mnohí domnievajú. Slovo vyplní sa do písmena určitou osobou tak, ako tomu bolo tiež u Ježiša. Medzi oboma osobami, Ježišom, Synom Božím a Synom Človeka leží mocná karma ľudstva.

Ježiš šiel o slávnosti Veľkej noci do Jeruzalema, kde bolo zastúpených mnoho národov zeme. Ľudia vyslali poslov do Getsemany, aby Ježiša zajali. To bola doba, kedy ľudia naplnení nenávisťou, dali s pozemskou surovosťou hľadať svojim poslom Vyslanca Božieho. Povšimnite si okamihu, kedy vyšiel zo záhrady a oni stáli proti nemu so zbraňami a pochodňami, s myšlienkami na zničenie.

Keď Syn Boží preniesol slová: “Ja som” a vzdal sa tým ľudstvu, začala pôsobiť mocná karma, ktorú ľudstvo na seba uvalilo. Od tej chvíle spočívala ťažko na ľudstve a tlačila ho podľa neúprosných zákonov vesmíru stále hlbšie k zemi, pokým sa nepriblíži konečné rozuzlenie. Stojíme tesne pred tým!

Uzavrie sa to ako jeden vajcetvoriaci kruh. Rozuzlenie dostaví sa skrz Syna Človeka!

Až budú ľudia vplyvom ťažkých udalostí malí, celkom maličkí, zmalomyseľnení, zúfalí a skrúšení, nastáva hodina, kedy zatúžia po zasľúbenom Vyslancovi Božom a budú ho hľadať! A keď budú vedieť, kde je, vyšlú k nemu poslov, ako kedysi. Ale títo poslovia nebudú potom chovať v sebe myšlienky nenávisti a zničenia, lež v nich príde ľudstvo tentokrát skrúšené, pokorné, prosiace a dôverčivé k tomu, ktorý je vyvolený Najvyšším Riadičom všetkých svetov, aby ich vykúpil z kliatby. Ktorý prináša ľudstvu pomoc a vyslobodenie z duchovnej, ako aj z pozemskej biedy.

I títo poslovia budú sa pýtať! A ako Syn Boží vtedy v Getsemane preniesol slová: “Ja som,” čím započala karma ľudstva, tak odpovie teraz Bohom poslaný tými istými slovami: “Ja som!” a tým sa potom rozuzlí a vyčerpá ťažká karma ľudstva. Rovnaké slová, ktoré uvalili veľkú vinu na ľudstvo, naplnené vtedy nenávisťou, dopočuje sa teraz ľudstvo, prichádzajúce s tou istou otázkou, s úzkosťou a predsa s dôverou a prosbou.

Mocný je kolobeh tejto karmy, ale predsa je riadený tak bezpečne a presne, že sa v ňom naplňujú proroctvá. A od tej hodiny, kedy toto slovo bude prenesené voči ľudstvu ústami Vyslanca Božieho po druhýkrát, pôjde to nahor. Až vtedy zavládne podľa vôle Najvyššieho Ríša Pokoja. Nie skôr!

Vidíte na jednej strane poslov nenávistného ľudstva ako sa blížia k Synovi Božiemu, pútajú ho a týrajú a zdanlivo nad ním víťazia. Na to nasleduje tým privodený trvalý úpadok v neodvratnom vzájomnom pôsobení. Pri tom však zároveň zosilnenie a dozrievanie sejby, Ježišom rozsiatej. Teraz blíži sa samotným Ježišom ohlásený Syn Človeka ako Vyslanec Boží, ktorý v službách Syna Božieho pokračuje v Jeho diele a dokoná ho. Zozbiera žatvu a pri tom podľa Božskej spravodlivosti oddelí plevy od pšenice.

Ježiš, Syn Boží, prišiel z lásky medzi ľudí, aby znovu naviazal spojenie, ktoré ľudstvo spretŕhalo. Syn Človeka je človek, ktorý je v Bohu a uzavrie spojenie v kolobehu tak, že celým stvorením bude môcť znovu prúdiť čistá harmónia.

 

Prednáška je z diela Vo Svetle Pravdy od Abdruschina.