Ponuka

05 10 01 Výchova a vzdelávanie

5 Zoznam tvorivých činností človeka na Zemi 

Miroslav Kysucký

 

Človek má na Zemi veľmi veľké množstvo tvorivých oblastí v ktorých sa môže uplatniť. Za jeden pozemský život ich však stihne preskúmať prinajlepšom iba niekoľko. Nasledujúci výpočet tvorivých činností má ukázať súhrn možností, ktoré máme na výber. Dieťa si prináša svoj vlastné Úlohy a Dary pre každý pozemský život. Úlohou ľudí, ktorí prichádzajú do styku s výchovou dieťaťa je tieto Úlohy a Dary rozoznať, pomôcť ich rozvinúť a tak pripraviť dieťa na plnohodnotný pozemský život. Správne vychovaný, vzdelaný a nasmerovaný dospelý sa cíti pevne zasadený do svojej pozemskej úlohy. Zo svojho pevného presvedčenia potom tvorivo pôsobí ku pomoci svojim blízkym, spoločnosti, Stvoreniu a nakoniec aj sebe. Pretože, ak človek ozajstnú tvorivosť zasieva, tak aj ozajstnú tvorivosť zožne. Z takejto práce však môže zísť iba radosť a požehnanie.

Takmer všetky uvedené tvorivé oblasti čaká očista a prerod v nasledujúcom období, pretože všetko na Zemi je pokrivené. Preto treba aj deti viesť k snahe o nápravu v oblasti ich tvorivého pôsobenia a pripravovať ich na tvorivé impulzy, ktoré budú od nich očakávané. Niektoré oblasti čaká väčší rozvoj, iné zasa útlm, aby mohli všetky harmonicky pôsobiť v primeranom rozsahu.

Pre dieťa z tvorivých oblastí vyberáme podľa týchto kritérií:
• vyciťovanie Úloh, Darov a potrieb dieťaťa,
• sledovanie prejavov dieťaťa, hlavne v období tvorivosti, teda od 5. do 10. roku života,
• spoznaním horoskopu narodenia dieťaťa.

Určite nevyberáme podľa toho, kde sa dá veľa zarobiť, ľahko zarobiť alebo zlenivieť na „teplom“ mieste, ktoré nám nájdu príbuzní. Takisto nevyberáme podľa súčasnej pokrivenej obľúbenosti zamestnaní, napríklad lekár, či právnik. V zamestnaní vybranom podľa takýchto kritérií človek nebude šťastný, aj keď bude bohatý alebo sa veľa nenarobí. Samozrejme o vývoji ducha sa tu takmer nikdy nedá hovoriť a ten je pritom prvoradý.

Rozdeliť tvorivé činnosti možno podľa Znamení Zodiaku. Niektoré sa dajú zatriediť do jedného Znamenia, iné do viacerých s tým, že niektoré Znamenie je prevládajúce. Podľa toho, aké Dary dieťa dostane pri narodení v jednotlivých Znameniach je predurčené lepšie tvoriť v niektorých typoch činností. Pre vonkajšie pôsobenie je rozhodujúce postavenie Slnka pre vonkajšiu silu, Saturna pre vonkajšiu materiálnu podporu a Merkúra pre poznanie. Bližšie vysvetlenia o Zodiaku a Znameniach je uvedené v knihe Koledov Dar Slovenom alebo v seminároch Nová Astrológia Slovenov.

Nasledujúce rozdelenie v hrubých rysoch delí tvorivé činnosti podľa znamení Zodiaku:

1. Baran/Belojar
Činnosti týkajúce sa začínania ľubovoľného druhu, začínania s čistým štítom. Napríklad návrhári, riadiaci pracovníci, učitelia, vychovávatelia, výskumníci.

2. Býk/Lado
Činnosti týkajúce sa dokončievania ľubovoľného druhu. Zahŕňa to aj predčasné ukončenie činnosti nepotrebných alebo škodlivých. Napríklad sekretárky, finálna výroba.

3. Blíženci/Koupalo
Činnosti týkajúce sa jemného konečného vyváženia. Vyváženia medzi citom a rozumom, medzi dávaním a braním. Toto vyvažovanie sa dnes najviac uplatňuje v umení.

4. Rak/Synič
Činnosti týkajúce sa skúšok rôzneho druhu – školských, technických, osudových, prorokovania. Napríklad skúšobne, nasadzovanie tovarov do praxe.

5. Lev/Žitneč
Činnosti týkajúce sa správneho používania rozumu. Keďže rozum má vedúce postavenie v hrubohmotnosti, tak sa činnosti týkajú vodcovstva. Napríklad primátor, starosta, poslanci.

6. Panna/Vynič
Činnosti týkajúce sa správneho používania citu, teda správneho vzdania sa seba v prospech ostatných. Cit sa prejavuje krásou, preto ľudia s týmto darom v dnešnej dobe budú skrášľovať okolie pre druhých, napríklad v domácnosti, v práci, v parkoch.

7. Váhy/Zernič
Činnosti týkajúce sa roztriedenia prežití na dobré a zlé a ich využitie pre radu ostatným. Napríklad osobné poradenstvo.

8. Škorpión/Ovsynič
Činnosti týkajúce sa správneho pôsobenia ženského a mužského princípu a ich spolupráce. Napríklad manželské poradne.

9. Strelec/Prosič
Činnosti týkajúce sa vyprosovania si pomoci, inšpirácie a liečiteľstva.

10. Kozorožec/Studeč
Činnosti týkajúce sa čistého kotvenia Svetla v hrubohmotnosti. Dnes sa hlavne prejavuje v čistom kňazstve.

11. Vodnár/Ledič
Činnosti týkajúce sa posilňovania dobrých vlastností človeka a potláčaní zlých. Dnes je možné uplatnenie napríklad v psychológii.

12. Ryby/Ljuteč
Činnosti týkajúce sa oľutovania zlých skutkov a ich nápravy. Dnes sa prejavuje pri pomoci ľuďom v prebiehajúcom súde, aby sa ľudia stali v Stvorení potrebnými.

---

Ďalšie možné delenie je podľa uplatnenia sa človeka s ohľadom na podporu duchovného, či hmotného rozvoja. Tvorivé činnosti sú usporiadané od podpory čisto hmotnej existencie, až po duchovnú. Výpočet nie je úplný, ale má slúžiť ako orientačný rámec:

• nasýtenie pozemského tela – poľnohospodárstvo, chov zvierat, potravinárstvo, vinohradníctvo, príprava jedál, poskytovanie jedál. Treba zlepšiť hlavne spoluprácu s bytostnými v prírode, aby sa človek mohol stravovať prirodzene a aby nezaťažoval prírodu.
• oblečenie pozemského tela – textilný, kožiarsky, odevný, obuvnícky priemysel. Zamerať sa treba na krásu pozemského oblečenia a na potlačenie nehanebnosti v obliekaní.
• ubytovanie pozemského tela – stavebný, nábytkársky priemysel. V spolupráci s bytostnými vytvárať harmonické stavby a ich vybavenie pre harmonický domov.
• organizácia spolužitia ľudí, vodcovstvo – starosta, poslanci, sudcovia, polícia, úradníci. Zamerať sa na skutočnú službu ľuďom a potláčať prejavy zneužívania svojho postavenia.
• výchova a vzdelávanie detí a mládeže – učiteľstvo, vychovávateľstvo, šport. Zamerať sa na vývoj ľudského ducha, potlačiť neživé rozumové vzdelanie. Šport orientovať na harmonický rozvoj pozemského tela, potlačiť profesionálny šport.
• uľahčovanie pozemského života – veda, výskum, technika. V spolupráci s bytostnými nájsť nové spôsoby technickej pomoci, nové zdroje energie, také, aby prírodu nepoškodzovali, ale jej pomáhali.
• skrášľovanie pozemského okolia – umenie maliarske, hudobné, spisovateľské, tanečné, sochárske, záhradnícke. Dať viacej priestoru pravým formám skrášľovania Zeme, aby sa tu mohol postupne vytvoriť odlesk duchovného Raja.
• staranie sa o zdravie pozemského tela – zdravotníctvo, liečiteľstvo. Zapojiť do liečenia oveľa viacej pacienta, aby v uvedomení, že za chorobu si môže sám, duchovne rástol. Takisto oveľa viacej liečiť prírodnými spôsobmi, ako liekmi, ktoré majú nežiaduce účinky.
• osobné poradenstvo – psychológia, astrológia. Treba zmeniť pohľad na človeka a chápať ho ako bytosť duchovnú. Dodať viacej vážnosti astrológii, potláčať jej povrchné formy.
• komunikácia s vyššími svetmi – duchovenstvo, kňazstvo. Dať väčší priestor ženstvu, ktoré je citlivejšie a pre túto oblasť vhodnejšie. Ženstvo by takisto malo určovať smer činnosti ľudstva. Potláčať prejavy materializmu. Pripravovať na cestu naspäť do Raja.

Činnosti, ktoré po očiste už na Zemi nebudú mať miesto

Prostitúcia a pornografia, profesionálny šport, špekulantskí obchodníci, podvodníci, kriminálne živly všetkého druhu, výrobcovia netvorivých počítačových hier, tvorcovia hrubých filmov, hudby a všetci u ktorých deštrukcia prevláda nad tvorivosťou.

Ak je človek s takýmito oblasťami akokoľvek spojený: skutkami, rečou, myšlienkami, chceniami, mal by sa zo všetkých síl snažiť odpútať sa od nich. Musí sa pri svojom precitnutí snažiť pomôcť podobne postihnutým, aby si aj tým odčinil svoje pochybenia. V opačnom prípade bude spolu s nimi vtiahnutý o rozkladu.

 

Miroslav Kysucký