05 01 01 Vo Svetle Pravdy

vo svetle pravdy

5. Zodpovednosť

Abdruschin

 

Táto otázka je vždy jednou z prvých, pretože najväčší počet ľudí by až príliš rád zvrhol zo seba každú Zodpovednosť a uvalil ju na čokoľvek iného, len nie na seba. Že je to znehodnocovanie seba, nehrá u nich žiadnu rolu. V tom sú naozaj veľmi skromní a pokorní, ale len preto, aby mohli za to žiť tým veselšie a bez rozpakov.

Veď by to bolo tak krásne, keby každý smel splniť všetky svoje priania a hovieť svojim chúťkam i na úkor iných ľudí kľudne a bez odpykania. Pozemské Zákony dajú sa v prípade potreby ľahko obísť a je možno zabrániť stretnutiu sa s nimi. Šikovní ľudia môžu dokonca pod ich pláštikom prevádzať veľmi nekalé ťahy a páchať tak mnohé, čo by neobstálo pri bližšom a dôkladnejšom skúmaní. Pri tom požívajú často dokonca povesti zvlášť úspešných ľudí. Dalo by sa teda pri istej chytrosti vlastne celkom pekne žiť podľa vlastných názorov, keby ... kdesi nebolo čosi, čo budí nepríjemný pocit, a keby sa občas nejavil rastúci nekľud, že niečo by nakoniec predsa mohlo byť inak, než si to predstavuje vlastné prianie.

A vskutku tomu tak je! Skutočnosť je vážna a neúprosná. Ľudské priania nemôžu v tomto ohľade privodiť žiadnych odchýlok. Železne trvá Zákon: „Čo človek zasieva, to mnohonásobne zožne!”

V týchto niekoľkých slovách je skryté oveľa viac, než si tak mnohý myslí. Odpovedajú na vlas presne skutočnému postupu vzájomného pôsobenia v celom Stvorení. Nemohol pre to byť nájdený vhodnejší výraz. Presne tak, ako je žatva zmnohonásobenou sejbou, tak stihne človeka vždy rozmnožené to, čo prebúdza a vysiela vo vlastných citoch podľa spôsobu svojho myslenia!

Človek nesie teda duchovne Zodpovednosť za všetko, čo koná. Táto Zodpovednosť začína už rozhodnutím, nie teda až po dokonanom čine, pretože čin je iba dôsledkom rozhodnutia. A rozhodnutie je prebudenie vážneho chcenia!

Nie je žiadneho odlúčenia, či oddelenia tohto sveta od takzvaného sveta záhrobného, ale všetko je iba jediné veľké bytie. Celé to mocné, ľuďom viditeľné i neviditeľné Stvorenie zasahuje navzájom do seba ako úžasne dômyselné a nikdy nezlyhávajúce hnacie súkolie. Jeho súčiastky zapadajú presne do seba. Nikdy nejdú mimo seba. Jednotné Zákony nesú celok a ako nervové povrazce všetko prenikajú, držia všetko pohromade a pôsobia navzájom v stálom vzájomnom pôsobení.

Ak vravia pritom školy a cirkvi o Nebi a pekle, o Bohu a diablovi, je to správne. Nesprávne je však vysvetlenie o dobrých a zlých Silách. To musí ihneď každého vážne hľadajúceho človeka uviesť do omylov a pochybností. Lebo tam, kde sú dve Sily, museli by logicky byť i dvaja vládcovia, v tomto prípade teda dvaja bohovia, jeden dobrý a jeden zlý.

A tak tomu nie je!

Je iba jeden Stvoriteľ, jeden Boh, a preto tiež iba jedna Sila, ktorá prúdi všetkým súcnom, oživujúc a podporujúc ho!

Táto čistá tvorivá Sila prúdi stále celým Stvorením. Spočíva v ňom a je od neho neodlučiteľná. Nachádzame ju všade: vo vzduchu, v každej kvapke vody, v narastajúcich horninách, v úsilí rastliny, zvieraťa a pravdaže i v človeku. Nie je ničoho, kde by nebola.

Tak ako preniká všetkým, tak prúdi tiež bez prestania človekom. Ten je uspôsobený tak, že sa podobá brúsenej šošovke. Ako šošovka zhromažďuje slnečné lúče ňou prenikajúce a sústredené, rozvádza ich ďalej, takže tieto hrejivé lúče, spájajúc sa v jedinom bode zažíhajú a zápalne rozdúchajú oheň, tak zbiera človek svojím zvláštnym uspôsobením tvorivú Silu ním prúdiacu, pomocou svojho cítenia a rozvádza ju sústredenú svojimi myšlienkami ďalej.

Podľa spôsobu svojho cítenia a súvisiacich s ním myšlienok riadi teda samočinne pôsobiacu tvorivú Božskú Silu k dobrému, alebo zlému pôsobeniu!

A to je tá Zodpovednosť, ktorú človek niesť musí! Vy, ktorí sa tak často kŕčovite usilujete, aby ste našli pravú cestu, prečo si všetko tak sťažujete? Predstavte si vo všetkej jednoduchosti, ako vami prúdi čistá Sila Stvoriteľova a vy ju riadite svojimi myšlienkami dobrým, alebo zlým smerom. V tom máte bez námahy a bez lámania hlavy všetko! Uvážte, že záleží na vašom prostom cítení a myslení, či vyvolá táto mocná Sila dobro, alebo zlo. Aká je vám tým daná napomáhajúca, alebo skazonosná moc!

Nie je treba, aby ste sa pri tom namáhali, až by vám vystupoval pot na čele, nepotrebujete sa chytať takzvaného okultného školenia a cvičenia, aby ste všemožným a nemožným telesným i duchovným skrucovaním dospeli nejakého stupňa, pre váš pravý duchovný Vzostup úplne bezvýznamného!

Zanechajte túto hračku, pri ktorej sa premrhá čas, a ktorá sa už tak často stala trápnou mukou. Nie je to nič iného, než bývalé sebabičovanie a sebatrýzeň v kláštoroch. Je to len iná ich forma, ktorá vám prinesie práve tak málo úžitku.

Takzvaní okultní majstri a žiaci sú moderní farizeji! V najopravdivejšom zmysle slova. Podávajú verný obraz farizejov z čias Ježiša Nazaretského.

Myslite s čistou radosťou na to, že je vám možno bez námahy riadiť jedinú a mocnú tvorivú Silu vaším prostým cítením a myslením, ktoré chce dobro. Sila potom zapôsobí presne podľa vášho cítenia a myslenia. Ona pracuje sama, vy ju potrebujete iba riadiť. A to sa deje vo všetkej prostote a jednoduchosti! K tomu nie je zapotreby žiadnej učenosti. Ani nie čítania a písania. Je to dané každému z vás rovnakou mierou! Nie je v tom žiadneho rozdielu.

Ako môže dieťa dnes hravo otočením vypínača zapnúť elektrický prúd, ktorý má nesmierne účinky, tak i vám je dané riadiť vašimi prostými myšlienkami Božskú Silu. Môžete sa z toho radovať a môžete byť na to hrdí, len čo používate Silu k dobrému. Ale traste sa, ak vyplytváte Silu zbytočne, alebo ju dokonca používate k niečomu nečistému! Lebo nemôžete uniknúť Zákonom vzájomného pôsobenia, ktoré spočívajú vo Stvorení. I keby ste mali krídla rannej zory, nájde vás ruka Pánova, ktorého Silu takto zneužívate, práve v tomto samočinne pracujúcom vzájomnom pôsobení, nech by ste sa chceli skryť kdekoľvek.

Zlo spôsobí sa touže čistou Božskou Silou ako dobro.

A práve tento spôsob použitia jednotnej Božskej Sily, ktorý je pre každého voľný, skrýva v sebe Zodpovednosť, ktorej nemôže uniknúť nikto. Preto volám znovu ku každému hľadajúcemu: Udržuj krb svojich myšlienok čistý! Založíš tak mier a budeš šťastný!

Radujte sa, vy nevedomí a slabí! Je vám daná táže moc, ako silným! Nerobte si to teda ťažkým! Nezabúdajte, že tiež vami prúdi čistá, samotvoriaca Božská Sila, a že vy ako ľudia ste uschopnení dať tejto Sile určitý smer druhom a spôsobom svojich vnútorných citov, teda druhom svojho chcenia. Môžete tak učiniť k dobru ako ku zlu, skazonosne alebo tvorivo, prinášajúc radosť alebo žiaľ!

Pretože je len táto jedna Božská Sila, vysvetľuje sa tým i tajomstvo, prečo v každom vážnom a konečnom boji musí temno ustúpiť Svetlu, zlo Dobru. Ak riadite Božskú Silu k Dobru, zostáva vo svojej pôvodnej Čistote neskalená, a vyvíja preto oveľa väčšiu Silu. Ak skalíte ju však nečistotou, nastáva zároveň jej zoslabenie. Tak v konečnom boji zapôsobí prenikavo a rozhodne vždy Čistota Sily.

Čo je dobré a čo je zlé, to cíti každý nevyslovene až do končekov svojich prstov. Hĺbať o tom, uvádzalo by len v zmätok. Tupé hĺbanie je plytvanie Silou, je to ako močiar, husté bahno, ktoré všetko na dosah ochromuje, zviera a dusí. Ale svieža veselosť trhá putá hĺbania. Nie je vám treba byť smutnými a stiesnenými! Každým okamihom môžete nastúpiť cestu do výšin a napraviť minulosť, nech je akákoľvek! Nerobte nič iného, než myslite stále na postup čistej Božskej Sily, neustále vami prúdiacej. Ucúvnete potom sami pred tým, aby ste túto Čistotu zavádzali do špinavých korýt škaredých myšlienok, pretože môžete bez námahy dosiahnuť rovnakým spôsobom najvyššieho a najušľachtilejšieho. Veď je vám treba iba riadiť, Sila pôsobí potom sama tým smerom, ktorým ste chceli.

Tak máte šťastie alebo nešťastie vo svojich rukách. Hore teda hrdo hlavu a voľne a smelo čelo! Zlo sa nemôže priblížiť, keď ho sami nezavoláte! Ako chcete, tak sa stane!

 

Prednáška je z diela Vo Svetle Pravdy od Abdruschina.