01 07 03 Znamenia Bytostí Svjetovidovho kruhu

Studec

Studeč - Znamenie Kozorožec

Juraj Sitár

 

Dňa 21.12.2016 nastáva Zimný Slnovrat. Začína ním Nový rok – Nový Svarogov kruh, v ktorom vstupujeme do prvého Znamenia Ryby, ktoré má na starosti bytosť Rod. Učí ľudských duchov ako správne zužitkovávať Božiu Múdrosť. Prináša od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie: „Každý zožne to, čo zasieva!“

Naši predkovia poznali tri Zodiaky – tri Kruhy oduševnelých bytostí – tri Kruhy Znamení pre všetko, čo sa prejavuje v hmotnostiach. Každý z týchto Kruhov mal svoj význam do praktického života. Kruh najužšie spojený s hrubou hrubohmotnosťou – „fyzickým svetom“ nazývali Svjetovidov kruh, alebo Cernbogov kruh – bližšie ho preberáme v našich článkoch. Spodobovaný je západnými znameniami od Barana po Ryby a začína Jarnou rovnodennosťou.  U človeka ovplyvňuje najviac orgánovú úroveň. 21.12.2016 v ňom vstupujeme pod vedením Studeča do Znamenia Kozorožec, ktoré „ovláda“ kolená. Kruh najužšie spojený so strednou hrubohmotnosťou – „astrálnym svetom“ nazývali Perúnov kruh, alebo Dažbogov kruh. Spodobovaný je čínskymi znameniami od Myši po Sviňu a začína Jesennou rovnodennosťou. U človeka ovplyvňuje najviac meridiánovú úroveň. 21.12.2016 v ňom vstupujeme pod vedením Vojšňa do Znamenia Zajac, ktoré „ovláda“ Medovožltý meridián – Dráhu hrubého čreva. Kruh najužšie spojený s jemnou hrubohmotnosťou – „myšlienkovým svetom“ nazývali Svarogov kruh, alebo Svarožicov kruh. Spodobovaný je západnými znameniami v opačnom poradí od Rýb po Barana a začína Zimným slnovratom. U človeka ovplyvňuje najviac čakrovú úroveň. 21.12.2016 v ňom vstupujeme pod vedením Roda do Znamenia Rýb, ktoré „ovláda“ fialovú čakru. Začína Nový rok – Nový Svarogov kruh.

Mnohé staré kultúry mali poznanie o týchto troch kruhoch a s ich začiatkom oslavovali tri Nové roky. V tradícii sa udržalo slávenie troch Nových rokov najmä u Židovského národa. Mnohé národy si tradíciu slávenia Nového roka udržali na začiatok „najvyššieho“ – Svarogovho kruhu na Zimný slnovrat. Po stratení dávneho poznania spojili Rimania začiatok Nového roka s nástupom Rímskych konzulov do úradu a posunuli ho zo Zimného slnovratu na 1.január, kde zostal u väčšiny národov dodnes.

V rámci Svjetovidovho kruhu Slnečnej sústavy naša planéta Zem vstupuje Zimným slnovratom do modrého vyžarovania Znamenia Kozorožec. Od 21.12.2016 do 19.1.2017 „vládne“ bytosť Zodiaku, ktorú naši predkovia pomenovali Studeč. Učí ľudských duchov ako správne prinášať Božiu Múdrosť do dennodenného života, nesie od Najvyššieho Triglava list a dáva ľuďom Znamenie:
„Človeče, nauč sa pravej prísnej čistej Láske! Pomáhaj ľuďom nájsť správny cieľ, navádzaj ich na správnu cestu, to je čistá pravá Láska! Chladná prísnosť Božej Čistoty vedie k pravej Láske, Čistota nepozná okrášľovanie, alebo ospravedlňovanie, zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku!“

Ak chceme správne prinášať Božiu Múdrosť do života, musíme prežarovať celé Stvorenie ľudským teplom, skutočne svätiť sviatočný deň a byť spojovníkmi medzi Svetlom a hmotnosťou.

V bežnom živote, ak našim argumentom chýba ľudské teplo, môžeme mať síce pravdu, ale búchame ju blížnemu o hlavu. Aby sme prinášali Božiu Múdrosť, musíme pravdu s láskou sprostredkovať. Láska nie je zmäkčilá a mnohokrát musí byť veľmi prísna, ak chce pomôcť. Aby sme takto pôsobili, musíme sa snažiť o čistotu, lebo čistota sú koľajnice pre lásku. Keď chceme blížnemu pomôcť, aby bol lepší, môžeme byť na neho prísny – je to čistá pravá láska, ale ak mu chceme dokázať, že je zlý, čistota v našom úmysle chýba, a preto už nie sme láskyplne prísny, ale bez lásky tvrdý. V prvom prípade je cítiť ľudské teplo, v druhom prípade je citeľné, že toto teplo chýba.

Našej snahe o čistú pravú lásku nesmierne pomáha, ak svätíme sviatočný deň. Premiestniť svoje telo z budovy A do budovy B však nestačí. Materialisticky – slepo veriaci človek sa pýta, či blížny chodí do kostola. Živo veriaci človek sa pýta, či blížny vzdáva vďaku Všemohúcemu. V prvej otázke je už skryté odsúdenie podľa odpovede na materiálny dej. V druhej je záujem o dušu človeka.

Svätiť sviatočný deň je živý dej, kedy si človek robí rekapituláciu týždňa, ktorý prešiel a stavia si plán do týždňa, ktorý nasleduje. Každá firma, ktorá chce prosperovať si robí raz za týždeň poradu s rekapituláciou i ďalším plánom. Veľmi to pomáha bez ohľadu na to, v ktorý deň je porada. Dôležité je, aby bola pravidelne raz za sedem dní, pretože tento čas si ešte pamätáme aj s detailmi.  Tie sú veľmi dôležité. Človek má obdobne uskutočniť „poradu“ sám so sebou. Navyše má pri rekapitulácii dbať na to, v čom sa mu darilo žiť v zmysle Božích zákonov a v čom nie – v ktorých situáciách sprostredkovával ľudské teplo, a v ktorých nie. V pláne do ďalšieho týždňa si má dať predsavzatie, že v tom, čo sa mu darilo, bude pokračovať a toho, čo sa mu nedarilo, sa bude vystríhať a bude sa snažiť do nezvládnutých situácii sprostredkovávať ľudské teplo. Nakoniec má poprosiť Všemohúceho o silu, aby to všetko, čo si predsavzal činiť v Božích zákonoch naozaj uskutočnil – aby bol v ďalšom týždni prostredníkom medzi Svetlom a hmotnosťou.

Ak žijeme, alebo nežijeme v zmysle predchádzajúcich odporúčaní, prejaví sa to opäť na našom zdraví, alebo ochorení! Hypotalamus ovláda pomocou modrého vyžarovania Kozorožca prácu kolien. Ak človek žije tak, ako ho nabáda Studeč, jeho kolená sú v poriadku, pretože má pokoru. Bez pokory kolená ochorejú a doslova nútia človeka „padnúť na kolená“ – poukazujú na nedostatok pokory. V duchovných príčinách chorôb sa správne hovorí, že kolená symbolizujú pokoru. V astromedicíne sa hovorí, že kolená ovláda Kozorožec.

Ak človek nemá pokoru – nad niekoho sa vyvyšuje, alebo sa pred niekým ponižuje, jeho kolená mu to dávajú najavo vyrážkami, ekzémami, poraneniami, artrózou, či zlomeninami. Absencia pokory doslova ničí chrupavku. Nakoľko naše „Ja“ sa v nespočetných prípadoch tlačí do popredia, ochorení kolien stále pribúda. Najmä: „...toto som „Ja“ spravil a Stvoriteľ nemá na tom podiel...“, ale aj: „...slabý človek zaostáva vo vývoji, a preto silný človek ho môže utláčať i zničiť...“ – týmto sa riadi väčšina ľudstva.

Človek – „pupok sveta“ – „pán tvorstva“ zabúda na to, že je hosťom vo Stvorení a má sa v ňom správať ako na návšteve u najlepšieho kamaráta. Zabúda, že Stvorenie má svojho majiteľa – Stvoriteľa a na „druhý breh“ si nezoberie ani spodné prádlo, dokonca ani telo, ktoré jeho duša na Zemi nosila ako šaty. Všetko vo Stvorení patrí len jeho majiteľovi – Stvoriteľovi a ľudia ako hostia vo Stvorení majú jeho časti len prepožičané a skladajú účty za spôsob spravovania týchto častí. Blížni, ktorých stretávame v neskoršom stvorení – v hmotnostiach, sa tu vyvíjajú presne tak ako my. Ak sme ochotní a schopní im pomôcť, máme im pomôcť, ak nie, aspoň im neškoďme!

Pokoru nedosiahneme kľačaním na kolenách v chráme, ktorý uznávame za jediný správny. Pokora je uvedomenie si rozdielu medzi Stvoriteľom a tvorom a rešpektovanie všetkého, čo z toho vyplýva. Stvoriteľ stvoril všetko okolo nás vrátane nás. My sme tvorovia, ktorí nevedia navyše stvoriť ani jeden atóm, alebo elektrón. Vieme len z toho, čo je stvorené skladať. Niekto skladá pekne, niekto horšie a niekto len rúca, čo tí dvaja poskladali a rozbíja všetko, čo mu príde pod ruky. Naša pýcha – technika, prezrádza totálnu absenciu pokory. Našou neúmernou spotrebou je všetko hneď po výrobe odpadom, ktorý zaťažuje životné prostredie.  Parný stroj, výbušný motor, jadrová elektráreň... – väčšinu energie, ktorú používame na napájanie techniky, čerpáme výhradne z rozbíjania a deštrukcie vecí vo Stvorení. V honbe za mamonom a pôžitkami nepoznáme majiteľa Zeme, nepoznáme blížneho, dokonca ani brata! To všetko je naša nepokora – to všetko sú naše bolesti kolien, ba je toho ešte podstatne viac.

Ak človek neprecítil Znamenie Studeča, či nie je ochotný ho používať v dennodennom živote, tak nezvláda modrú energiu Kozorožca, zoslabuje jej účinok a berie tým svojim kolenám energiu, čím sa oslabujú a chorľavejú. U fyziologického praváka (ak je pravý palec nad ľavým pri prirodzene zopnutých rukách) na vonkajšiu nepokoru upozorňuje človeka pravé koleno a ľavé koleno ho upozorňuje na vnútornú nepokoru. U fyziologického ľaváka (ak je ľavý palec nad pravým pri prirodzene zopnutých rukách) ľavé koleno upozorňuje na vonkajšiu nepokoru a pravé na vnútornú nepokoru.

Ak sa snažíme žiť podľa znamenia Studeča, zabezpečujeme si tým dostatok čistého modrého vyžarovania znamenia Kozorožec a ovplyvňujeme tým správnu činnosť modrej čakry (od čela dopredu), modrého meridiánu (dráhy močového mechúra) a udržujeme zdravie a správnu činnosť kolien.

Pri ochoreniach kolien z nedostatku modrého vyžarovania máme väčšinou súčasne veľa doplnkového medovožltého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme modrým svetlom, alebo sa pozeráme na modrú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme medovožlté „domáce oblečenie“, alebo v noci medovožlté pyžamo. Fyzikálne tým odrážame od seba medovožlté vyžarovanie a kumulujeme v organizme modré vyžarovanie. Pri menej častých ochoreniach kolien vyplývajúcich z prebytku modrého vyžarovania máme väčšinou súčasne málo doplnkového medovožltého vyžarovania. Liečbu prevádzame tak, že sa ožarujeme medovožltým svetlom, alebo sa pozeráme na medovožltú farbu. Môžeme sa liečiť i tak, že si na seba oblečieme modré oblečenie. Fyzikálne tým odrážame od seba modré vyžarovanie a kumulujeme v organizme medovožlté vyžarovanie.

Modré vyžarovanie od seba odrážame viacerými spôsobmi: nechceme vidieť dôsledky našich činov, ktoré boli bez ľudského tepla, nechceme si rekapitulovať kedy a kde chýbalo v našich skutkoch ľudské teplo, nechceme si plánovať svoj ďalší život v zmysle Božích zákonov, nechceme byť spojovníkmi medzi svetlom a hmotnosťou, sme nespokojní, vyvyšujeme sa, alebo sa ponižujeme. Navyše nosíme odmalička modré nohavice, čím posledné zbytky modrej farby z kolien fyzikálne „vyháňame“! Najhorší odev u mužov sú modré rifle a modré montérky. Aj človek čistý ako anjel nosiaci celý život modré nohavice, by mal choré kolená...

Treba znovu pripomenúť, že častým nosením modrej kumulujeme v organizme veľa medovožltého vyžarovania, ktoré preťažuje žalúdok, pankreas, dvanástorník, pečienku, žlčník a sčasti i slezinu. Vo väčšine sa stávame nepozorní, zlostní, výbušní... Naše umelé osvetlenie má veľa medovožltej farby, čo negatívny proces ešte umocňuje, hlavne ak je umelého svetla veľmi veľa. Všimli ste si už, že naši hokejisti štatisticky najčastejšie prehrajú, keď majú modré dresy? S poznaním fyzikálnych zákonitostí by im modré dresy zakázali...

V prvej polovici znamenia Kozorožec od 21.12.2016 do 5.1.2017 spolupôsobia s Bytosťou Studeč ešte Bytosti Radič a Moislič. V druhej polovici znamenia Kozorožec od 5.1.2017 do 19.1.2017 Bytosti Svietič a Gostič. Radič hovorí človeku: „Človeče, používaj svoj vnútorný hlas, svoje ľudské svedomie, svoj ľudský cit! Sú ti vždy najlepšími radcami! Prijímaj rady svojho citu a udržuj rovnováhu medzi citom a rozumom!“, Moislič hovorí: „Človeče, aby si udržal rovnováhu medzi citom a rozumom, oprosti sa od vecí – od hmoty! Neviaž sa na hmotu, za hodnoty považuj nehmotné – duchovné veci! Je pochabé mať za cieľ svojho života, že niečo hmotné bude tvoje! Nič si odtiaľto nevezmeš na druhý breh, pretože všetko je Pánove! Premysli a zrealizuj to, čo cítiš a nepozeraj na to, či budeš z toho niečo mať! Keď všetko dáš, dostaneš všetko, keď skryješ i pred tebou bude skryté!“, Svietič hovorí: „Človeče, keď si prijal Slovo a riadiš sa podľa neho, kráčaj s presvedčením ku Svetlu a svieť ostatným na tejto ceste ako pochodeň!“, Gostič hovorí: „Človeče, buď si vedomý toho, že si v celom Stvorení len hosťom! Bytostní služobníci Všemohúceho tkajú plášť Stvorenia, v ktorého záhyboch sa môžeš ukrývať! Ak tento plášť špiníš, potom vedz, že títo služobníci ho v presne stanovenom čase vyčistia a spolu so špinou zhynieš i ty, ako jej pôvodca! Vedz, že ty ako hosť sa nikdy nemôžeš stať vlastníkom plášťa, ktorý celý patrí Všemohúcemu! Bytostní sú budovatelia a správcovia Stvorenia a ty, ako ľudský duch, v ňom navždy zostaneš hosťom! Preto sa v celom Stvorení správaj tak, ako by si bol na návšteve u najlepšieho priateľa! Nenič, čo nie je tvoje, ale spolu s Bytostnými to zveľaďuj, chváliac tak činom Všemohúceho!“

O ďalších Bytostiach znamenia Vodnár si pohovoríme v ďalšom článku o mesiac.


Pekné prežívanie praje Juraj Sitár.

 

Koledov Dar Slovenom

Zo semináru Koledov Dar Slovenom sme pre vás vybrali audio ukážku prednášky "PREDZIMIE", ktorá  pojednáva o pôsobení Bytostí znamení Strelec a Kozorožec.


Sorry, flash is not available.

 

Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Aktuálne pôsobenie Bytostí zistíte v ukážke nášho počítačového programu:

Nové Mesiace Slovenov 2