01 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenomĽudstvo sa previnilo hrubým násilím na Synovi Všemohúceho Triglava - Pánovi Ježišovi. Ten pred posledným vydýchnutím prosil svojho Otca: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia“. Táto veta je súčasne obžalobou ľudstva z vraždy i prosbou o odpustenie ich osobnej viny za túto vraždu.

Po prosbe Pána Ježiša činí prosbu i Druhý Syn Všemohúceho Triglava - Pán Imanuel, aby ešte pred Súdom smel ísť dolu do Hmotností zvestovať Slovo. Stalo sa! V najťažšej dobe - v dobe najväčších falošných prorokov – Lenina a Hitlera prichádza i dlho očakávaný zasľúbený Syn Človeka – Syn Svetla – Abdruschin.

Čo predchádzalo tejto ťažkej dobe? Pôsobenie človeka, ktorý sa neriadi citom a bezcitne rozumom odsunul jasnú Pravdu Živého Slova Pána Ježiša stranou a ako náhradu postavil slepú vieru v cirkev na mnohé stáročia. V nevedomosti sa mohol potom šíriť len strach, útlak, závisť... a všetky zlá sa sypali na ľudstvo, ktoré podliehajúc vláde rozumu vytvorilo tisíce náboženstiev okolo Živého Slova.

Cit je najvyšším prejavom ducha – našej podstaty a rozum je najvyšším prejavom mozgu – je to náš nástroj v hmotnosti. Ak citom rozhodujeme a rozumom vykonávame, je rozum v službách ducha a prináša požehnanie. Rozum pod vedením ducha je veľmi dobrý sluha. Ak si rozumom zdôvodníme, prečo nespraviť to, čo cítime a týmto rozumom bez citu vymyslíme „lepšie“ riešenie, rozhodnutie je bezcitné a prinesie za zrnko celý klas bezcitnosti. Rozum riadiaci sa bez citu je veľmi zlý pán.

Takto v našom rozume, keď sa neriadime podľa citu, pôsobí Antikrist bez toho, že by sme si to uvedomovali. Sami sme tak pôsobili antikristovsky, teda opačne než nás to učil Ježiš Kristus. Dlhodobo sme dávali cez náš rozum, rozhodujúci bez citu, priestor pre pôsobenie Antikrista na Zemi.

Lenin a Hitler v tejto ťažkej dobe zviedli veľkú časť ľudstva sľubovaním Spravodlivosti, ale po dosiahnutí moci nastolili vládu teroru. Antikrist v nich „pozdvihol svoju hlavu“ a ich rozum odmietol Lásku - láskyplné vedenie Ducha, čo bolo príznačné v Leninovom hesle: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa!“ a v Hitlerovom „Môj boj“.

V tejto dobe zasľúbený Syn Všemohúceho Triglava - Pán Imanuel žil na Zemi a prinášal skutočnú pomoc k prebudeniu Ducha. Žiaľ, ľudstvo znovu neprijalo túto pomoc. Nepochopiteľným spôsobom znovu strpčilo cestu Vyslanca Všemohúceho. Pán Imanuel spísal Nové Posolstvo Grálu ako odkaz ľudstvu a pod menom „Abdruschin“ a názvom „Vo Svetle Pravdy“ ho vydal v štyroch jazykoch. Nemeckom, českom, francúzskom a anglickom. Pôsobil v Rakúsku, kde mal sídlo na Vomperbergu v Tirolsku. Po pričlenení Rakúska k Nemeckej ríši bol zatknutý, jeho majetok bol vyvlastnený, bolo mu znemožnené ďalej pôsobiť a bol mu prikázaný nútený pobyt v Nemecku pod stálym dozorom Gestapa, kde 6.12.1941 zomrel.

Ľudstvo sa nepoučilo... Po Jeho smrti nastal rovnaký „scenár“ ako vždy po odchode zvestovateľov zo Zeme. Formovanie náboženstiev okolo zvestovaného Živého Slova, z ktorých každé sa cíti byť tým „pravým“. Dopredu s tým rátajúc, Pán Imanuel už v úvode knihy Vo Svetle Pravdy píše: Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo. Chce byť pochodňou pre všetkých vážnych poslucháčov, alebo čitateľov, aby našli pravú cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.“ Napriek tomu po Jeho smrti okolo Jeho knihy vzniklo už množstvo náboženstiev.

Človek stojí pred Všemohúcim Triglavom ako jednotlivec, nie ako skupina majúca to pravé náboženstvo. Má spoznať v Živom Slove zvestované Zákony Všemohúceho a použiť ich výhradne vo svojom živote – vo svojom chcení, myslení, reči a konaní. K týmto činom nepotrebuje žiadnych pozemských prostredníkov medzi ním a Všemohúcim, pretože všetko za seba musí učiniť sám. K tomu, aby sa duchovne vyvíjal, nepotrebuje byť ani študovaný a mať množstvo titulov. Na povzbudenie už v prvej prednáške Pán Imanuel píše: „Kto má v sebe pevnú Vôľu k Dobru a snaží sa dodať svojim myšlienkam Čistotu, ten našiel už cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané. K tomu nie je treba ani kníh, ani námahy ducha, ani cvičenie v pokání a osamotení. Uzdraví sa na tele i na duši a oslobodí sa od všetkého tlaku chorobného hĺbania, pretože každá prepätosť škodí.“

Zákony Stvorenia sú trvalé – nemenné a všetko, čo sa v nich zachvieva, nesie ich pečať. Tak aj v obsahu a  poradí prednášok pôvodného diela Vo Svetle Pravdy je možné nájsť to isté, čo bolo zakotvené už v Blahoslavenstvách, len spísané inou formou. Keď niečo pochádza z toho istého Zdroja, nemôže sa to líšiť v obsahu, ale len vo forme podania.

Forma zvestovania Živého Slova v diele Vo Svetle Pravdy je úmerná dnešnému stavu ľudstva. Mnohokrát je Pánom Imanuelom zdôrazňované a prízvukované, že prednáškami vedie ľudského ducha ako po stupňoch - že ich treba čítať po rade, pretože na seba nadväzujú.

Chceli sme nájsť túto nadväznosť a zobrali sme do rúk:

- pôvodné spisy, ktoré boli vydávané za Jeho života "Vo Svetle Pravdy", "Doznievania k Posolstvu Grálu 1.a 2." a dnes sú k nim vydávané ešte zborníky Prednášok vtedy nevydaných súhrnom knižne,

- a prepracované spisy, ktoré boli vydávané po Jeho smrti v rôznych jazykoch pod názvami „Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ a „Napomenutia“.

Spomínanú nadväznosť v prednáškach, ich výstavbu v zmysle Zákona čísiel a súzvuk s výstavbou Blahoslavenstiev sme našli v pôvodných spisoch.

Pre jedinečnosť tejto výstavby a obrovskú pomoc pre život jednotlivca v dennodenných situáciách sme priniesli čitateľom, v knižnej rade Nové Védy Slovenov, titul Vo Svetle Poznania. Možnosti použitia poznania z pôvodných prvých šiestich prednášok diela Vo Svetle Pravdy v dennodennom živote prinášame na základe dlhoročných skúseností.

Úspešne sme vyskúšali a použili popisované zákonitosti v každodennom živote spolu s našimi klientmi. Na „domácu úlohu“ sme si dlhodobo dávali jediné - odskúšať vo svojom živote pôsobenie Zákonov Všemohúceho pri riešení bežných i veľkých problémov. Mali sme možnosť presvedčiť sa v živote, či naozaj dodržiavaním čistoty u seba vo svojom chcení, myslení, reči a konaní sa niečo mení, alebo nemení k lepšiemu. Či vedomým zasievaním dobra vo svojom chcení, myslení, reči a konaní v našom živote určité zmeny nastávajú, alebo nenastávajú. Poctivá práca na sebe vždy priniesla zaslúžené koláče. Chcelo to len trpezlivosť, ktorá skutočne ruže prinášala.

Týchto prvých šesť prednášok sme preto rozpísali ako základ k individuálnemu, necirkevnému a nesektárskemu použitiu diela Vo Svetle Pravdy. Ak sa zmení ktorýkoľvek človek k dobrému, má to okamžitý vplyv na jeho rodinu, okolie, národ i celú spoločnosť. K tejto zmene nepotrebuje ani cirkev, ani sekty, iba vlastnú pevnú vôľu, pretože každý človek jasne cíti, čo je dobré a čo je zlé. Vradiť prejav svojej vôle do toho, čo človek cíti ako dobré – do Vôle Všemohúceho – do Zákonov Všemohúceho, chce výhradne individuálnu snahu.

Spôsob poznávania Zákonov Všemohúceho a rozvíjanie vnútornej vrúcnosti a vďaky človeka ku Všemohúcemu v určitej náboženskej forme, pritom považujeme za osobnú vec každého jednotlivca.

Dennodenné tvorivé používanie Zákonov Všemohúceho zvestovaných v Živom Slove jednotlivcom je však pre všeobecné blaho nielen tohto jednotlivca, ale i celej ľudskej spoločnosti. Tento náš titul Vo Svetle Poznania je súčasne doktorandskou prácou zo psychológie v odbore parapsychológia.

V Zákone čísiel sa zachvieva celý náš pozemský život. Na každej päťročnici nášho života je možné vidieť pôsobenie zákonitostí jednotlivých čísiel v presnom poradí. Prvých päť rokov nášho života sa prejavuje zákonitosť jednotky, druhých päť rokov zákonitosť dvojky... Keď sa teraz pozrieme podrobnejšie na súvislosť pôvodných prednášok Pána Imanuela, Blahoslavenstiev Pána Ježiša, Zákona čísiel, ktorý vychádza z Vôle Všemohúceho Triglava a porekadiel ľudovej múdrosti, v ktorých sú zrnká Pravdy, nájdeme v prednáškach Pána Imanuela ten istý záchvev, ako v Blahoslavenstvách Pána Ježiša a súzvučnosť so Zákonom čísiel i ľudovou múdrosťou. Všetko, čo je vo Vôli Všemohúceho Triglava, musí sa s Ňou spoluzachvievať.

 

 

1. Prvá prednáška „Čo hľadáte?“ a číslo jedna.

 

Jednotka je Sila. Jednotka je zákonitosťou našich prvých piatich rokov. Človek necháva na seba pasívne pôsobiť Silu. Najintenzívnejšie v živote jeho telíčko rastie prvých päť rokov. Toto obdobie vyžaduje nevyhnutnú prítomnosť dospelej osoby, pretože duch dieťaťa ešte nevie samostatne používať svoj nástroj – zdá sa nám nevinné. Je to len zdanie, nakoľko jeho duch svoj nástroj musí najskôr ovládnuť, a až potom sa uvidí, čo s ním bude robiť. Naše zdanie je spôsobené vyciťovaním pôsobenia Čistoty Sily. Po kolobehu všetkých deviatich päťročníc v Zákonoch čísiel po deviatke nasleduje znovu jednotka. Táto zákonitosť jednotky je znovu výrazne viditeľná v našom živote v desiatej päťročnici - fyzických síl nám začne ubúdať. Ženy aj muži prežívajú v rokoch 45 – 50 prechod! V tomto prechode majú nahradiť úbytok fyzických síl Silou Ducha. Je to možné za predpokladu vedomého duchovného vývoja v predchádzajúcich päťročniciach. Čistota a Láska sú základom pre možnosť používania Sily Ducha. Ak sa duch človeka nevyvíjal, nemá čím nahradiť úbytok fyzických síl a dostáva sa do obrovských problémov na tele, alebo na duši.

V ľudovej múdrosti sa hovorí: „Sila horu láme!“ a „Čistota pol života!“ Treba uvážiť, že ľudová múdrosť hovorí o duchovných dejoch v hmotných podobenstvách. Ak je Sila, nie sú žiadne prekážky neprekonateľné. Čistotu treba chápať ako Čistotu v chcení, myslení, reči a konaní. V našom konaní k tomu patrí samozrejme aj starostlivosť o naše telíčko.

 Kde môžeme vidieť zákonitosť jednotky - Silu v pôvodnej prvej prednáške Pána Imanuela „Čo hľadáte?“. Keďže je prvá, Sila musí byť v nej prejavená podobne, ako v prvom Blahoslavenstve: „Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo; pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.“ Nemudrovať a nešpekulovať rozumom proti tomu, čo cítime. Výhradne rozmýšľať rozumom - naším nástrojom v hmote nad tým, ako spravíme to, čo cítime. To je prostota ako základ k čistému použitiu Sily.

V porovnaní s prvým Blahoslavenstvom základná podstata prvej prednášky zostáva nemenná: „Čo človeče hľadáš, môžeš vedieť všetky knihy sveta naspamäť, môžeš absolútne rozumovo poznať všetko, ale to samotné nestačí k vývojovému procesu tvojho Ducha. K tomuto vývoju musíš získané poznanie v jednoduchosti a prostote použiť!“

Slovami Pána Imanuela:

Počujte, zmalomyseľnení! Vzhliadnite, vážne hľadajúci! Cesta k Najvyššiemu otvára sa pred každým človekom! Učenosť nie je bránou, ktorá k nej vedie!

Volil Ježiš Kristus, tento veľký vzor na pravej ceste ku Svetlu, svojich učeníkov medzi učenými farizejmi? Medzi zákonníkmi? Vybral ich z jednoduchosti a prostoty, pretože im bolo dané bojovať proti onému hroznému omylu, že ceste ku Svetlu je nutné pracne sa učiť. A že musí byť ťažká.

Táto myšlienka je najväčším nepriateľom človeka. Je to lož!

Ak chce človek stúpať ku Svetlu, nemôže začať iným krokom, ako proste udržovať čistotu vo svojich skutkoch – vo svojom chcení, myslení, reči a konaní. Nie je možný iný krok, ak sa má hovoriť o duchovnom vývoji. Zákon „Čo zasejem, to zožnem“, „Každá akcia vyvoláva reakciu opačného smeru“, „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“ zostáva pevným nemenným. Ak zasievam negatíva vo svojich skutkoch, tie negatíva sa mi rozmnožené vracajú. Nedá sa hovoriť o duchovnej ceste, nemôžem ísť cestou Pravdy skôr, kým tie negatíva nerozuzlím. Až potom mi je uvoľnená cesta nahor ku Svetlu.

Moja sejba negatív sú závažia s pieskom na mojom balóne, ktoré tam nakladám. Moja žatva negatív z tejto sejby sú mohutné laná, ktorými je môj balón prichytený dolu k Zemi. Oceľové pevné laná. Kým neodviažem tieto laná od balóna, kým neodložím z neho tie vrecia s pieskom, nemôže sa mi ten môj balón dostať nahor.

Ako teda žiť?

Odpoveď je v každej ľudovej rozprávke, vychádzajúcej z ľudovej múdrosti. Čistý Janko s Láskou v srdci, ten prekonal všetky nástrahy osudu, útoky zlých temných síl, černokňažníkov. V Čistote spočíva obrovská Sila. V rozprávke nie je hovorené o hlúpom Janovi, ale o prostom Jankovi, ktorý to, čo cíti proste spraví. Čistota je na prvom mieste a Láska v srdci konajúca Dobro na druhom. To sú dve polovice nášho duchovného života.

V prednáškach Pána Imanuela prvá „Čo hľadáte?“ je výzvou k Čistote a druhá „Prebuďte sa!“ výzvou k vedomému láskyplnému zasievaniu Dobra.

V slovách Pána Ježiša „Bdejte a modlite sa“, je slovo „Bdejte“ opäť výzvou k Čistote – „človeče bdej, aby si konečne nezasieval chcením, myslením, rečou a konaním nič zlé, aby si sa konečne vymanil zo zlých spätných účinkov a vyčistil svoje rúcho“. Slová „Modlite sa“ sú výzvou k láskyplnému zasievaniu Dobra – „modlite sa celým svojím životom, vo všetkom svojom chcení, myslení, reči a konaní“. Náš život sa má stať jednou modlitbou vďaky tým, že človek žije vedome v zmysle Zákonov Všemohúceho, že činí druhému to, čo chce, aby činili druhí jemu. Vedome zasieva Dobro. Len bezcitný rozum to vysvetľuje materialistickým spôsobom -  stále budem bdieť, nebudem spať a budem sa stále 24 hodín denne modliť. Týmto vysvetľovaním môže ešte i dnes prekvitať materializmus v samotnej viere.

V legendách o hľadaní Svätého Grálu sú tie isté podmienky. Môže ho nájsť jedine človek čistého srdca, ktorý v Čistote a Láske zasieva Dobro. Ten z neho môže potom piť a tým večne žiť ako vedomý duch v Duchovnom Raji. Opäť i tu bezcitný rozum materialistickým spôsobom vysvetľuje, že pijúc z neho budeme na Zemi večne žiť. Duchovné deje treba chápať duchovne, hoc si ich uvedomujeme cez hmotné podobenstvá.

V Čistote spočíva obrovská Sila, pretože Čistota sú koľajnice pre Lásku a tam, kde sú tieto dve, je súčasne i Spravodlivosť. Božia Sila, ktorá neustále prúdi celým Stvorením vo svojej neutralite ako Sila je k dispozícii každému stále, v neobmedzenom množstve. To je tá Sila, ktorú uznávame aj vo fyzike a vieme sledovať jej prejavy, ale jej podstatou sa málo zaoberáme. Vedci hovoria, že keď sme na Zemi na strane odvrátenej od Slnka, tak neutrína našou rukou preletia v tom istom množstve, ako keď sme na privrátenej strane k Slnku. Je to neutrálna čistá Božia Sila.

Človek ako ľudský duch je duchovnej podstaty, má slobodnú vôľu, ale musí si raz a navždy uvedomiť, že túto slobodnú vôľu má výhradne k rozhodovaniu. V tom momente, ako sa k čomukoľvek rozhodneme, týmto rozhodnutím pôsobíme vo Stvorení, ktoré má svoje Zákony. V týchto Zákonoch nám zo sejby zrnka prichádza celý klas, prináša nám rozmnožený spätný účinok toho druhu, aký sme siali. Naša akcia vyvolala reakciu. Keď chceme brať, je nám brané, keď chceme dávať, je nám dané.

Čo naším slobodným rozhodnutím robíme s touto Silou? Akýmkoľvek chcením, myslením, rečou a konaním na túto Silu pôsobíme a rozhodneme sa, akým základným spôsobom ju použijeme. Svojím slobodným rozhodnutím môžeme uchopiť čiastočku z tejto Sily a použiť ju buď v smere pôsobenia Vôle Všemohúceho, teda v správnom smere, alebo proti pôsobeniu Vôle Všemohúceho, čiže v nesprávnom, alebo falošnom smere.

Zdroj tejto Sily „Buď Svetlo“ vytvára svojím tlakom, presne určený smer pôsobenia. Toto „Buď Svetlo“ - pôsobenie Vôle Všemohúceho vo Stvorení, vytvára určitý tlak v určitom smere. Tak ako máme Slnko a slnečné lúče, ktoré pôsobia určitý tlak v slnečnej sústave, tak toto obrovské „Buď Svetlo“ vytvára určitý tlak v určitom smere v celom Stvorení.

Sloboda u človeka spočíva výhradne v rozhodnutí, ktorým smerom uvedie túto Silu do pohybu. Schopnosť k tomu má každý človek rovnakú, rozdiely vznikajú v nerovnakom osobnom nasmerovaní tejto Sily. Ona pôsobí po nasmerovaní samostatne v zmysle Zákonov Všemohúceho. Má svoju frekvenciu a magnetický účinok - svoj smer.

Keď použijeme čiastočku tejto Sily v smere pôsobenia jej Zdroja „Buď Svetlo“, narezonuje sa na ostatné čiastočky Sily s rovnakou frekvenciou, ktoré nasmerovali iní ľudia a ich magnetický účinok zabezpečuje priťahovanie takéhoto zhluku narezonovaných rovnakých síl spolu s ľudskými duchmi, ktorí ich takto správne nasmerovali nahor k Zdroju, pretože magnetický účinok tohto Zdroja je najväčší.

Keď však svojím rozhodovaním použijeme čiastočku tejto Sily opačne, nesprávne – falošne, proti smeru pôsobenia jej Zdroja „Buď Svetlo“, opäť sa narezonuje na ostatné čiastočky Sily s rovnakou frekvenciou, ktoré nasmerovali iní ľudia a ich magnetický účinok v takomto opačnom prípade zabezpečuje zatlačenie takéhoto zhluku narezonovaných rovnakých síl spolu s ľudskými duchmi, ktorí ich takto nesprávne nasmerovali nadol od Zdroja do takej vzdialenosti, kde sa vyrovnajú silové pôsobenia magnetického účinku Zdroja a magnetického účinku zhluku čiastočiek Sily.

Aj keby všetko ľudstvo, ktoré sa vyvíja v hmotnosti, naraz v jednu jedinú sekundu, nasmerovalo čiastočky tejto Sily proti pôsobeniu Zdroja „Buď Svetlo“, nepohne týmto Zdrojom ani o milimeter, ale každý jednotlivec len sám sebou a dostane sa do určitej hĺbky,  kde sa vyrovnajú silové pôsobenia magnetického účinku Zdroja a magnetického účinku zhluku čiastočiek Sily takto nasmerovaných.

Tieto frekvencie a magnetické účinky čiastočiek Sily nasmerované jednotlivými ľuďmi a pôsobenie Zdroja Sily neustále zabezpečujú, že keď pôsobí človek v zmysle Vôle Všemohúceho, tak je ako malá magnetka priťahovaná nahor k Zdroju, ako k Veľkému Magnetu, a keď pôsobí človek proti pôsobeniu Vôle Všemohúceho, tak je ako malá magnetka odtláčaná nadol od Zdroja, ako od Veľkého Magnetu.

 Táto zákonitosť presne hovorí, v čom spočíva Sila Čistoty. Prečo v konečnom boji Dobra so zlom zvíťazí Dobro. Pretože čistý Janko, používajúc čiastočky Sily v správnom smere, tieto čiastočky Sily len usmerňuje, nijak ich neotáča, nezoslabuje ich, necháva ich prúdiť v smere pôsobenia Zdroja – je za jedno so Zdrojom, má plnú pomoc a podporu Zdroja.

Pokiaľ človek svojím slobodným rozhodnutím čiastočky Sily nepoužije v správnom smere, ale v nesprávnom smere, musí ich obrátiť proti pôsobeniu Zdroja Sily a pri tomto obrate časť síl týchto čiastočiek Sily použije na samotné obrátenie. Pôsobenie čiastočiek Sily takto obrátených tým zoslabuje. Takýto človek je tým súčasne nasmerovaný proti Zdroju a nemôže preto mať Jeho podporu. Má ešte stále slobodnú vôľu, môže ešte stále čiastočky Sily obracať opačným smerom, ale celkovo má vždy menšiu silu ako čistý Janko.

Keď chce človek používať tie čiastočky Sily v Čistote, musí si najprv uvedomiť, čo to znamená. Veľa ľudí si myslí, že Čistota znamená výhradne nemyslieť škaredo na  niekoho. Čistota spočíva samozrejme aj v tom, ale v prvom rade spočíva v tom, čo máme robiť, nie v tom, čo nemáme robiť. Máme tvoriť. Pri uvedomení si, čo je to tvorivosť, človek zistí, že nečistotou je aj to, keď sme smutní. Nečistotou je aj to, keď máme úzkosť, strach a depresiu. Nečistotou je množstvo vecí, ktoré si dennodenne hovorím, že to už nezvládnem, to sa nedá a množstvo ďalších netvorivostí, ktoré začínajú na ne... To všetko nie je tvorivé, nie je to v tvorivom smere. Aj pri týchto dejoch otáčame čiastočky Sily opačne.

Keď chceme riešiť nejaký problém, ktorý dlhodobo nevieme vyriešiť s manželom, s manželkou, s otcom, s matkou, so sestrou, s kolegom..., nemôžeme začať od ničoho iného než od toho, že sami začneme bdieť nad Čistotou vo všetkých našich prejavoch smerom k tomu človeku, ktorého sa ten problém týka. Prestaneme naňho hromžiť, nadávať, ohovárať ho. Prestaneme aj s tým druhom pôsobenia, ktoré je netvorivé v zmysle: „toto už ja nevyriešim“, „už je to moc zamotané“, „už sa to nedá“, „ja si už nenájdem ženu“, „ja už zostanem bez muža“, „ja si už nenájdem robotu“, „ja už v tejto spoločnosti nič nebudem robiť, lebo nikto si nič nezaslúži“..., to všetko sú veci, ktoré môžu vychádzať z reality, ale sú netvorivé, postrádajú Čistotu. So všetkým týmto musíme skoncovať.

Človek to samozrejme nevie spraviť za jeden deň vo všetkých svojich nesprávnych prejavoch. Ale v tom konkrétnom probléme, keď napne všetky svoje sily, v tej jednej záležitosti, ktorá ho najviac tlačí, keď sa snaží bdieť nad svojou Čistotou, tak na tú jednu jedinú vec má takáto snaha už obrovský vplyv. Krôčik za krôčikom človek posiluje svoju bdelosť a ten jeden kľúčový problém sa začína vyjasňovať. Pri zosilnenej bdelosti už problém rieši, a dokonca prichádzajú akoby zázračné pomoci jedna za druhou.

Príklad: pán chodil pravidelne k otcovi, cesta mu trvala pol hodinu autom a ako k nemu prišiel, hneď sa pohádali za maličkosť. On sa ale zakaždým už pol hodinu v duchu s tým otcom handrkoval počas cesty a často rozmýšľal nad tým o čom sa pohádajú. Nemožno sa čudovať, že vyše dvoch rokov bol scenár návštevy skoro identický. Zhruba päť minút ako bol u rodičov sa pohádali s otcom, buchol dverami a odišiel. Mal otca rád, a preto ho to nesmierne trápilo.

Naša rada tomuto pánovi spočívala v jedinom, uchovať si Čistotu. Aby keď ide k otcovi, prestal sa s ním v duchu hádať a už počas cesty mu v duchu pol hodinu vysvetľoval: „Otec, máme sa obidvaja radi, skúsme stavať na tom, čo nás spája, skúsme sa aj rešpektovať v tom, čo nás rozdeľuje, veď nemôžeme mať identický pohľad na všetky veci...“

Keď to skúsil, už na prvýkrát pre neho nastal zázrak, uchoval si Čistotu a tá zapôsobila celou Silou. Nestačil sa čudovať, keď otvoril dvere a otec spravil prvý krok, ktorý nikdy predtým nespravil. Zobral mu kabát a išiel ho zavesiť na vešiak. Ešte ani nestihol od úžasu zavrieť dvere a už mu otec hovorí: „Syn môj pol hodinu rozmýšľam nad tým..., nepohádajme sa dnes.“ V jednej oblasti svojho života, ktorá ho tlačila si vyskúšal, ako pôsobia Zákony. Chcelo to len bdieť a modliť sa - udržiavať Čistotu a vedome láskyplne zasievať Dobro. On začal a Sila Čistoty zapôsobila. Zázračne!

Pán Imanuel v prvej prednáške stanovil podmienky takéhoto zázračného pôsobenia: Kto má v sebe pevnú Vôľu k Dobru a snaží sa dodať svojim myšlienkam Čistotu, ten našiel už cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané... Uzdraví sa na tele i na duši...“

Po splnení tejto podmienky ľudia prežívajú zázrak za zázrakom. Aj u toho nášho klienta prišlo touto zmenou k zníženiu srdcového tlaku. On v skutočnosti prišiel k nám riešiť tento tlak. Pre hĺbkové riešenie sme ho museli priviesť k poznaniu situácií, pri ktorých sa mu tlak zvyšuje a otec bola jednou z kľúčových. Potom nasledovalo usmernenie, čo má robiť, aby nastala zmena vo vzťahu s otcom a tým mohol začať klesať i srdcový tlak.

Tento pán smel po vynaloženej snahe na svojom živote prežiť i záverečné slová prvej prednášky: „Jasavo vznesie sa potom váš duch do výšky a s plesaním pocíti nesmiernu Lásku Otcovu, ktorá nepozná žiadnych hraníc pozemského rozumu. Konečne spoznáte, že ste jej časťou. Chopte sa jej bez námahy a úplne, spojte sa s ňou a získavajte tak denne, v každú hodinu novú Silu ako dar, ktorý vám učiní Vzostup zo zmätku samozrejmým!“

 

Úryvky sú z kníh Život Ježíšův na Zemi a Vo Svetle Pravdy.

Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.