Ponuka

04 10 01 Výchova a vzdelávanie

4 Dobré rady pre riešenie súčasných chýb a pokrivení

Miroslav Kysucký

 

Vyriešenie všetkých chýb a pokrivení, ktoré sú v súčasnej výchove a vzdelávaní, je dlhodobý proces. Ak má byť úspešný, tak sa doňho musí zapojiť veľa ľudí, ktorí chcú tvorivo vylepšovať súčasný stav. Dnešné chyby nevyrieši ani ministerstvo, ani zvýšené platy učiteľov a vychovávateľov a už vôbec nie ponosovanie sa na niekoho alebo niečo mimo nás samotných. Vyriešia ho ľudia, ak sa zhostia svojej úlohy byť lepším a osožnejším Človekom. Ľudia, ktorí dajú navonok do svojej práce to, čo cítia vo svojom duchu ako Spravodlivé, Čisté a Láskavé. Súčasná meniaca sa doba im v tom je nápomocna. Tento článok chce byť krátkou inšpiráciou práve pre takýchto ľudí.  Súhrn dobrých rád je usporiadaný podľa životných období dieťaťa, či dospelého.

0. Obdobie pred narodením. • Ctiť si materstvo a otcovstvo. • Zodpovedne pristupovať k materstvu a otcovstvu. • Plodiť iba v skutočnom manželstve. • Plodiť iba v skutočnej láske. • Túžbou o preduchovnenie človeka prirodzene ovládať pohlavný pud. • Intímne spojenie muža a ženy chápať, okrem možnosti plodenia, ako vzájomnú výmenu síl pre pomoc milovanému človeku. • Každé oplodnenie chápať ako prosbou o prijatie ľudského ducha do rodiny. • Vyciťovať vnútorným hlasom ženy, kedy môže byť oplodnená. • Vyciťovať vnútorným hlasom ženy, kedy je najvhodnejší čas na oplodnenie. • Pomôcť si aj vonkajšími prostriedkami na určenie najlepšieho času pre oplodnenie. Napríklad Jonášová metóda podľa postavenia planét. • Ak žena nedokáže určiť čas svojej plodnosti, tak na zabránenie počatia používať prekážky, ktoré čo najmenej škodia telu a duchu človeka. • Čo najviac sa snažiť o neprerušenie tehotenstva neprirodzenou cestou. • Pripraviť podmienky pre príchod hosťa do rodiny – materiálne, rečové, myšlienkové, rodinné, duchovné a tak ďalej. • Udržiavať iba zdravé rodinné vzťahy s ostatnou rodinou, odmietať tie nezdravé. • Čo najviac sa snažiť o Čistotu vo všetkom svojom konaní, aby bola umožnená inkarnácia svetlejšieho ducha dieťaťa. • Uvedomiť si, že normálne je Čisté, Láskavé a Spravodlivé tvorivé pôsobenie a nenormálne je lenivé, závistlivé a sebecké netvorivé pôsobenie. • Pochopiť zákon vzájomného pôsobenia a zákon rovnorodosti pri výbere budúceho dieťaťa. • Uvedomiť si, že duchovná dedičnosť neexistuje, lebo prichádzajúce dieťa je samostatný duch. Existuje iba telesná dedičnosť. • Žiadať muža o ochranu ženy. • Ochraňovať ženu mužským pôsobením vo všetkom konaní.

1. Obdobie Sily – od narodenia do 5. roku života (niektoré aj z predchádzajúceho)
Rodina • Chápať každé počaté a narodené dieťa ako duchovnú pomoc pre samotné dieťa, rodičov a ostatných. Je jedno, či je dieťa zdravé alebo zdravé nie je. • Pochopiť, že pred vstupom do pozemského života, dieťa videlo „scenár“ svojho pozemského života a že s ním súhlasilo. Preto nemôže dieťa zodpovednosť za svoj život hádzať na svojich rodičov. • Chápať chorobu a postihnutie dieťaťa buď ako jeho karmu, ktorú si samo zasialo alebo ako časť úlohy, ktorú si na seba dieťa pred narodením dobrovoľne vzalo. • Maximálne sa snažiť, aby sa dieťa vychovávalo v pravom manželstve. • Rozviesť nepravé manželstvo, ak o to jeden z rodičov požiada. • Prijímať pomoc od ostatnej rodiny pri rozluke manželov, iba ak má na zreteli skutočnú pomoc. • Zveriť dieťa do opatery rozvedeným rodičom so zreteľom na skutočné potreby dieťaťa. • Vnútorne aj navonok hľadať inú mužskú ochranu pre matku a dieťa, ak ju manžel dostatočne nechráni. Chrániaci muž môže byť z rodiny, nový priateľ alebo hocikto iný. • Vnútorne aj navonok hľadať inú mužskú ochranu pre matku a dieťa, ak matka žije s dieťaťom sama. Chrániaci muž môže byť z rodiny, nový priateľ alebo hocikto iný. • Vnútorne aj navonok hľadať ochranu pre dieťa, ak sa oňho matka nechce alebo nemôže postarať. • Starať sa o dieťa so spravodlivou a čistou materskou láskou. • Zodpovedne stravovať dieťa a matku. • Zodpovedne sa starať o telesnú hygienu dieťaťa. • Zodpovedne zabezpečovať ostatne pozemské podmienky pre život, vývoj a výchovu dieťaťa. • Vštepovať dieťaťu prirodzené zákony a to aj vynucovaním, lebo je to k jeho prospechu. Hlavne zákon vzájomného pôsobenia, zákon vyrovnania a zákon tiaže. • Podporovať komunikáciu detí s neviditeľnými bytosťami. • Chápať komunikáciu dieťaťa detí s neviditeľnými bytosťami, ako jeho pomoc rodičom a ostatným ľuďom pri návrate k strateným schopnostiam človeka. • Viesť dieťa k úcte ku skutočným hodnotám. • Vštepovať dieťaťu prirodzenú autority rodičov a ostatných prirodzených dospelých. • Pochopiť, že dieťa nie je rovnocenné dospelému v pôsobení na Zemi. • Pochopiť, že dieťa je rovnocenné s dospelým v duchu. • Zabezpečiť, aby matka bola s dieťaťom čo najdlhší čas. • Zabezpečiť, aby po odluke dieťaťa od matky na čas kratší, či dlhší matka okamžite ako je to možné obnovila jemnú ochranu dieťaťa. • Chápať dieťa, ako cudzieho hosťa v rodine, ktorého treba pripraviť na plnohodnotné pozemské pôsobenie. • Chápať dieťa, ako cudzieho hosťa v rodine, ktorému sa môžeme stať po čase dobrým priateľom, ale aj nemusíme. • Chápať dieťa, ako cudzieho hosťa v rodine, ktorý nás v dospelosti môže úplne opustiť, pretože má inú životnú cestu ako my. • Nabádať rodinu a ostatných ľudí k tomu, aby detí chápali ako cudzích hostí a nie ako svoje vlastníctvo, ktoré im musí byť po vôli. • Uvedomiť si, že dieťa má za sebou už viacej pozemských životov a že to nie je jeho prvý pozemský život. • Snažiť sa o svoj duchovný vývoj, aj s pomocou pôsobenia dieťaťa a pri pôsobenia na dieťa. • Snažiť sa o duchovný vzostup aj u ostatných ľudí, aby deti preberali väčšinou iba dobré vzory. • Odstraňovať v sebe sklony k materializmu a fantazírovaniu správnym vyladením duchovného a hmotného, hlavne pri výchove a vzdelávaní.
Spoločnosť • Zrovnoprávniť zodpovednú výchovu dieťaťa v domácnosti s ostatnými zamestnaniami. • Postihovať rodičov, ktorí nemajú záujem o výchovu svojho dieťaťa a zrieknu sa ho načas alebo natrvalo. Postih namieriť na pomoc pri pochopení ctenia si materstva o otcovstva. • Postihovať rodičov, ktorí vychovávajú dieťa nedbanlivo alebo škodlivo. Postih namieriť na pomoc pri pochopení ctenia si materstva o otcovstva. • Spravodlivo ohodnotiť prácu vychovávateľov. • Rozhodovať sa pre vychovávateľské povolanie, iba ak k nemu má človek danosti. • Nabádať pre vychovávateľské povolanie ľudí s danosťami k tomu vhodnými. • Nabádať ľudí bez daností na vychovávateľské povolanie na iné, im vhodné povolanie. • Nabádať ľudí na správne pochopenie a prijatie postihnutých detí. Buď je to ich karma z minulosti alebo časť úlohy, ktorú zobrali na seba pre pomoc ľuďom.

2. Obdobie Tvorivosti – od 5 do 10 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich)
Škola • Vradiť školstvo do prirodzeného stavu výchovy a vzdelávania. • Vzory pre prirodzené školstvo vycítiť cez svojho ducha z iných planét na ktorých žijú ľudia a z jemnejších úrovní, lebo aj tam sú deti a ich vývoj. • Rozumom hľadať možnosti uskutočnenia týchto vzorov na Zemi. • Nájsť rovnováhu pre školstvo medzi duchom a rozumom, aby sa mohol v hmote prirodzene prejavovať duch človeka. • Učiť tvorivo k tvorivosti. • Pristupovať k žiakom primerane ich potrebám, nie plošne. • Vychovávať individuality. Nie priemerovať. • Rozpoznávať a rozvíjať vlohy, ktoré si dieťa prinieslo do pozemského života. Pomôcť si aj pomocou horoskopu narodenia dieťaťa. • Oblasti pre ktoré nemá dieťa vlohy a sú potrebné pre život sprostredkovávať dieťaťu povrchnejšie. • Pri výchove a vzdelávaní sa zamerať na potrebné a užitočné informácie. • Výber informácii robiť duchom a s ohľadom na uplatnenie sa ducha na Zemi a na vývoj ducha. • Rozum školiť tak, aby v hmote vykonával tvorivé pokyny ducha. • Nabádať ľudí a deti, ktorí rozumom viacej rozmýšľajú, ako neurobiť to, čo cítia, aby viacej rozmýšľali ako urobiť to čo cítia. • Upozorňovať na falošné názory prevzaté od Lucifera po jeho páde: sebectvo, pohŕdanie a ničenie. Nabádať na ich odkladanie. • Učiť o prírodných a ostatných pozemsky neviditeľných bytostiach. • Učiť komunikácii s prírodnými a ostatnými pozemsky neviditeľnými bytosťami, duchovnými pomocníkmi a podobne. • Učiť o jemnejších svetoch, Stvorení, jeho pôsobení a jeho vývoji. • Učiť o úlohe a účele ľudského života. • Učiť prirodzenej vďačnosti a prosbe. • Učiť Čistote, Láske a Spravodlivosti. • Objasniť pád človeka na Zemi, jeho dôsledky a ukazovať cesty z neho. • Objasňovať pôvod dnešných strnulých, dogmatických a materialistických názorov na svet v dnešnej cirkvi a vede. • Častejšie učiť na čerstvom vzduchu, v prírode. • Častejšie učiť v pohybe, menej často učiť v laviciach a bez pohybu. • Zabezpečiť zdravé osvetlenie v škole a doma. • Posilniť tvorivé predmety, kde nemá určujúcu úlohu rozum, napríklad výtvarnú a hudobnú výchovu. • Vytvoriť nové predmety, ktoré rozvíjajú tvorivosť osobnosti žiaka, ktorá dnes nie je pokrytá. Napríklad základy remesiel, spolupráca s bytostnými pomocníkmi, využívanie intuície. • Zväčšiť priestor pre hodnotenie osobnosti žiaka, jeho správania, motivácie, prístupu k tvorivej práci, čestnosti, spravodlivosti atď. • Spravodlivo ohodnotiť prácu učiteľov. • Rozhodovať sa pre učiteľské povolanie, iba ak k nemu má človek danosti. • Nabádať pre učiteľské povolanie ľudí s danosťami k tomu vhodnými. • Nabádať ľudí bez daností na učiteľské povolanie na iné, im vhodné povolanie. • Snažiť sa aby učiteľ bol dobrým vzorom v duchovnej aj pozemskej oblasti. • Rozvíjať učiteľove dobré stránky. Napríklad – tvorivosť, pracovitosť, čestnosť. • Odkladať učiteľove zlé stránky. Napríklad – rodinkárstvo, ješitnosť, lenivosť, podporovanie šplhúnstva. • Snažiť sa o harmonické vzťahy medzi učiteľmi navzájom, medzi učiteľmi a vedením školy, medzi školou a rodičmi. • Vzbudzovať v deťoch záujem o výchovu a vzdelávanie, aj keď bolo nesprávne vychovávané v predchádzajúcom období. • Narovnávať pokrivenú osobnosť dieťaťa, ktorá bola spôsobená nesprávnou výchovou v predchádzajúcom období.
Rodina • Mať primerané požiadavky rodičov na prospech dieťaťa v škole. • Uvedomiť si, že neúspech v škole neznamená neúspech v ďalšom živote dieťaťa. • Spolupracovať so školou na výchove a vzdelávania svojho aj iných detí. • Hľadať nové spôsoby pomoci a podpory školy. Napríklad – oboznámenie sa s remeslom, umením, ktoré rodič vykonáva.

3. Obdobie Svetla (Úsvitu) – od 10 do 15 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich) • Vysvetliť spájanie sa ducha s pozemským telom. • Viesť k samostatnosti a zodpovednosti prebúdzajúceho sa ducha v dospievajúcom človeku. • Pomôcť prebúdzajúcemu sa duchu s orientáciou v živote. • Podporovať prebúdzajúce sa vlastnosti ducha. • Uvedomiť si, že rodičia boli rovnorodí s dieťaťom pri jeho vtelení a že ich vývoj ich mohol od tejto rovnorodosti odviesť. • Učiť o Stvoriteľovi. • Učiť o Stvoriteľových vyslancoch a vyslancoch Ducha na Zemi. • Učiť o cnostiach vo Stvorení a nad ním a o bytostiach, ktoré ich vytvárajú. • Nabádať k uplatňovaniu cností v pozemskom živote. • Nabádať k odkladaniu necností. • Nabádať k pochopeniu pozemského života ako školy pre pôsobenie vo vyšších a jemnejších svetoch. • Vysvetliť úlohu pohlavnej sily pri pôsobení ducha v pozemskom tele. • Vysvetliť úlohu zdravého pohlavného pudu v živote človeka. • Upozorniť na riziká zvrhnutia sa pohlavného pudu v dôsledku jeho dnešného prepestovania. • Učiť dospievajúceho človeka k pravému materstvu, otcovstvu a rodičovstvu.

4. Obdobie Prírody – od 15 do 20 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich) • Uznávať samostatnosť a zodpovednosť duchovne dospelého človeka. • Zabezpečiť rovnocenné postavenie k ostatným dospelým ľuďom v škole, v rodine aj v spoločnosti. Vyvinúť k tomu potrebný spoločenský poriadok. • Zvlášť si uvedomiť, že učiteľ a žiak sú si už rovnocenní aj v pozemskom pôsobení. • Uvedomiť si, že výchova a vzdelávanie môže aj naďalej prebiehať iba pri vzájomnom rovnocennom rešpektovaní a uznávaní sa. Teda že výchova dominantného rodiča, učiteľa, vychovávateľa a podriadeného žiaka, dieťaťa sa už skončila. • Zmeniť postoj zo vzťahu rodič – dieťa, na vzťah priateľ – priateľ. • Nedovoliť skrývanie duchovne dospelého človeka za svojich rodičov, lebo je s nimi už aj pozemsky rovnocenný. • Zmeniť spoločenský poriadok tak, aby sa potomok nemohol priživovať na práci a zásluhách svojich rodičov. Napríklad automatické dedenie. • Uvedomiť si, že aj keď je človek duchovne dospelý, nemá ešte rovnaké pozemské skúsenosti, ako pozemsky starší človek. • Uvedomiť si, že pozemsky starší človek nemusí byť múdrejší, lebo svoje životné skúsenosti nemusel využiť na vývoj svojho ducha.

5. Obdobie Lásky – od 20 do 25 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich) • Odstrániť akúkoľvek závislosť na rodičoch alebo inej rodine.
Výpočet dobrých rád nie je úplný a môže sa časom dopĺňať. V ďalších článkoch sa budú tieto dobré rady ďalej rozvíjať.

 

Miroslav Kysucký