04 03 03 Kniha

hromnik

Sloveni / Slováci kde sú vaše korene?

Cyril A. Hromník

 

Úplne nový a objavný pohľad na pôvod našich predkov. Podľa najnovších u nás dosial knižne nepublikovaných výsledkov výskumu tu naši predkovia dokázateľne žili už pred 5 000 rokmi! Prevratné a prekvapujúce fakty, ktoré neboli doteraz zverejnené a knižne publikované.

Knihu Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? vydalo vydavateľstvo RNDr.Ján Bienik CSc. - EKO-KONZULT. Knihu si môžte vo vydavateľstve objednať cez email: eko-konzult@chassco.sk.

 

Odkiaľ meno Sloveni? – Dravidské riešenie

 

Dalo by sa povedať, že doterajšie zháňanie sa Slavistov po zdroji našich mien viedlo len z blata do kaluže a nikto si nevšimol, že práve v tej kaluži sa dá nájsť stopa k jazyku, z ktorého tieto mená pochádzajú. Veď slovenská ‘kaluž’ alebo ,kaluža’ nie je nič iného než tamilské slovo kaluři, znamenajúce ,kaluž’, ,špinavá voda’, ale aj ,potok’, povodeň’ alebo ,nadbytok vody’, čo je zdrojom kaluži. Zrejme, styky starých Slovenov s Dravidmi boli intímne. Toto jasné, i keď nie genetické, ale na úrovni slovných pôžičiek, spojenie slovenčiny a slovenčine príbuzných tzv. slovanských jazykov s dravidskými jazykmi naznačuje v nepochybných uisťujúcich termínoch, že ich vek je ďaleko starší a ich teritorialita ďaleko rozsiahlejšia, než sa im dnes v slavistických i iných kruhoch pripisuje, i.e., že slovanské jazyky sa vyvinuli a rozšírili len v 5. – 6. storočí po Kristu v pomerne malom území medzi Odrou a Dneprom, alebo ešte menšom, medzi Vislou a Dnestrom. Posledná učebnica Dějiny českých zemí (1995) dokonca konštatuje, že “nejzazší západní hranice na Labi a Mohanu dosáhla slovanská vlna až v 8. století”. Teórie tak neskorého vstupu Slovenov na scénu histórie vznikli z úzkoprsého dejepisectva, ktoré považovalo prvú zmienku o ich mene Sloveni (v podobe “Sclavini”) v práci Pseudo-Caesarius Nazianus-a zo začiatku 6.stor. po Kr. za počiatočný bod ich existencie. Konečne, Rusi sa z tejto plytkej pasce dnes už oslobodzujú a hovoria o možnosti, že ich predkovia prišli do ich zeme aspoň 800 rokov pr. Kr. z Kaukazu. Prečo z Kaukazu a nie z Gibraltáru nie je mi jasné.

Nájduc riešenie pôvodu slova ,slovo' a prvej časti mena Slo-veni v dravidskom prostredí, pozrieme sa tam aj po druhej časti, ven a -veni. Všetky bližšie jazyky sa ako možné zdroje už dávno preskúmali, ale bezvýsledne. Dôležité je uvedomiť si , že koreňom mena Sloven alebo Slovák nie je slov- ale slo-, a teda koncové -ni nie je plurálovou koncovkou, ale integrálnou časťou druhého koreňa v zloženom (podstatnom) mene.

Siahneme zase po najstaršom dravidskom jazyku, tamilčine. Tam nájdeme v??i so zmyslom ,husté, zapletené vlasy', ,vlasy zapletené do vrkoča', alebo ,veľký chumáč vlasov'; teda strapaté vlasy, vlasy vo vrkoči alebo veľký chumáč vlasov zatočený vysoko na vrchu hlavy, ako mával Slovenom známy indiánsky náčelník Vinetou. Jedným slovom, VLASATÝ. Vlasatý nie je neobvyklé meno na Slovensku, aj Vlašič sa sem tam objaví (Jeden z nich bol slovenským veľvyslancom v Južnej Afrike). Keď spojíme Slo- s - v??i, dostaneme Slov??i so zmyslom 'slovo-vlasaté', ktoré nedáva dobrý význam, alebo 'slovo-vlasatého', ktoré je zrozumiteľnejšie, ale nie veľmi vhodné ako meno pre národ alebo kmene. Preto použijeme významu 'chváliť', 'velebiť' alebo 'chvála', 'velebenie'. Tým sa dostaneme do oblasti náboženskej, kde meno Sloveni, s významom, 'Ten, kto chváli alebo velebí vlasatého', dáva dobrý zmysel. Samozrejme Sloveni, dnešní i stredovekí, by si nedali ujsť príležitosť, aby meno Sloveni nechápali v množnom čísle a tak prídeme na formu Sloveni s významom 'Tí ktorí chvália, alebo velebia vlasatého' Boha. Inými slovami: Velebníci alebo Chválitelia Vlasatého Boha. „Teba Boha chválime...“. Vlasatý Boh takto velebený bol síce v kresťanskom zmysle neskorších dôb pohanským bohom, ale to neznamená, že meno Sloven alebo „slovenstvo“ sa dá prekladať slovom „pohanstvo“, ako to navrhuje Švický. Zároveň je dobré si uvedomiť, že medzi pohanstvom a Slovenmi existuje starodávny úzky vzťah, ktorý ale presahuje rámec tejto štúdie.

V počiatkoch, Sloveni zrejme dravidským slovám sol- v??i rozumeli, a tu je prvý historický údaj, od ktorého “možno sledovať ... vývojovú kontinuitu” Slovenov – Slovákov, čo reprezentuje, ako by to povedal Marsina, “dokumentovateľný začiatok slovenských dejín.” aj keď on ten začiatok kladie len do 6. storočia po Kr. Tento začiatok slovenských dejín sa dá zdôvodnene položiť, ako to potvrdí pár príkladov v tomto článku a masívna evidencia v pripravovanej knihe, do tretieho storočia štvrtého tisícročia pr. Kr. V nasledujúcich tisícročiach sa meno Sol- v??i podrobilo slovanizujúcej presmyčke a zmenilo sa na kmeňové meno Sloveni. Jeho pôvodný význam sa postupne pozabudol, azda aj stratil, i keď slovenské slovo ,bohoslovec’ varuje, že opak je asi bližšie pravde. Význam mena Sloveni, ,Chválitelia Vlasatého', alebo ,Velebníci Vlasatého’, preložený do dialektov ranej slovenčiny, lipel na predstave Vlasatého Boha. No dravidské v??i sa úplne nestratilo. Stretáme sa s ním v slove ,hrebeň', doslova ,hore-vlasy', (hore- v??i), kde v??i, 'vlasy', sa bežnou zmenou (ako vrátiť – obrátiť) zmenilo na , -beň'. Preto aj hrebeň kohúta, horský hrebeň a snáď aj hriveň (hriva), mieria hore, ako hrebeň vlasov.

 

Ukážka z knihy: Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? od Cyrila A. Hromníka.

Kontakt na autora: hromnikcyril@gmail.com

Prednáška v Nitre:  Sloveni / Slováci kde sú vaše korene? v časti Netvízia JASPIS  »