Ponuka

03 10 01 Výchova a vzdelávanie

3 Súhrn chýb a pokrivení

Miroslav Kysucký

 

Jednoducho by sa mohlo napísať, že pokrivené je všetko, lenže to by sme nenašli východiska z ktorých treba túto oblasť riešiť. Preto ponúkame nasledujúci súhrn. Pre citlivejšieho človeka môže byť až šokujúci a veľmi nepríjemný, ak si všetky súvislosti ešte neuvedomil. Pre obyčajného človeka môže pôsobiť ako tvrdá motivácia, ktorá ho prinúti konať v medziach svojich možnosti a zlepšovať oblasť výchovy a vzdelávania. Pochybovačom môže pomôcť otvoriť oči aspoň v niektorých oblastiach, ktoré pripustia ako oprávnené.

Súhrn chýb je usporiadaný podľa životných období dieťaťa, či dospelého a chyby sa obyčajne vyskytujú vo viacerých obdobiach.

0. Obdobie pred narodením.
Bezmyšlienkovité, nechcené, neplánované, nepripravené plodenie rodičov. • Viera, že dieťa sa môže vychovávať aj pred narodením, lebo takáto výchova nie je možná. Je možné vybrať si, ktoré dieťa sa má vteliť, ale vychovávať sa ešte nedá. Výber dieťaťa sa robí hlavne podľa Zákona príťažlivosti rovnorodého a Zákona vzájomného pôsobenia. • Plodenie rodičov bez skutočnej lásky, iba pomocou zmyselnosti. • Umožnenie nesprávnym plodením dostať sa na Zem temným dušiam, ktoré by sa sem za normálnych okolností nedostali.

1. Obdobie Sily – od narodenia do 5. roku života.
Rodina • Nechcené dieťa, rodičia sa ťažko zmierujú s jeho príchodom. • Neúplná rodina. Matka žije bez otca a chýba mužova ochrana. Prípadný iný partner nechráni ženu dostatočne. Neúplná rodina bez matky je ešte horšia, lebo najúčinnejšiu ochranu pre dieťa dokáže vytvoriť iba matka. • Náhradná výchova v ústave alebo inej rodine, ak to nie je nevyhnutné. • Rodina netvorí pravé Manželstvo. Neharmonická rodina. • Nedbanlivá výchova voči dieťaťu – zlá strava dieťaťa a matky, zlá hygiena dieťaťa, nedostatok materskej lásky voči dieťaťu. • Nevštepovanie prirodzených zákonov dieťaťu. • Potláčanie komunikácie detí s neviditeľnými bytosťami alebo jej nechápanie a nepodporovanie. • Demokratická výchova. Dieťa sa má naučiť, čo je preňho dobré, teda si to ešte nevie samo demokraticky určovať. • Odlúčenie matky od dieťaťa načas alebo natrvalo. Nikto iný nedá dieťaťu takú ochranu ako matka. • Privlastnenie si dieťaťa rodičmi. Dieťa je iba hosť v rodine, ktorého treba pripraviť na plnohodnotný samostatný pozemský život. • Chýbajúca snaha rodičov o vlastný vzostup. Rodičia sú zlým príkladom dieťaťu. • Materialistickí rodičia. Neberie sa do úvahy vlastný vývoj vteleného ducha dieťaťa. • Rodičia neveriaci v znovuvteľovanie. Neberie sa do úvahy predchádzajúci vývoj ducha dieťaťa. • Zneužívanie materského príspevku, detských prídavkov a iných príspevkov na deti, na iné účely, ako na výchovu detí.
Spoločnosť • Nedostatočné materiálne ohodnotenie matky na materskej dovolenke. Nedostatočné materiálne ohodnotenie vychovávateľov. • Vychovávatelia, ktorí nemajú vlohy pre vychovávateľstvo. • Nesprávne chápanie alebo neprijatie postihnutých detí. Dieťa je postihnuté kvôli svojim skutkom z minulých životov alebo dobrovoľne za účelom splnenia istej úlohy. Napríklad pomoc rodičom pri ich nasmerovaní k správnemu životu.

2. Obdobie Tvorivosti – od 5 do 10 rokov (niektoré aj z predchádzajúceho)
Škola • Odtrhnutie školy od skutočného života. • Neučenie k tvorivosti. • Plošná výchova a vzdelávanie. • Nerozpoznanie, nerozvíjanie, potláčanie vlôh, ktoré si deti priniesli do pozemského života. • Nútenie do činnosti na ktoré dieťa nemá vlohy. • Preťažovanie neužitočnými, nepotrebnými, škodlivými informáciami. • Iba čisto rozumové obmedzené informácie. • Rozumové informácie iba na najnižšej úrovni spracovania – iba pamätanie (memorovanie). Nepoužívanie vyšších úrovní spracovania – analýza, syntéza, zhodnotenie. • Neúplné alebo úplne chýbajúce informácie o jemnejších svetoch, prírodných bytostiach, ostatných bytostiach, stavbe Stvorenia, úlohe a účele ľudského života, atď. • Nahrádzanie predchádzajúcich informácii strnulými, dogmatickými a materialistickými cirkevnými informáciami. • Učenie v triedach bez pohybu, bez čerstvého vzduchu, pri nevhodnom alebo škodlivom osvetlení. • Zanedbávanie a podceňovanie nerozumových tvorivých predmetov v škole. Napríklad výtvarná a hudobná výchova. • Malý priestor na hodnotenie osobnosti žiaka, jeho správania, motivácie, prístupu k tvorivej práci, čestnosti, spravodlivosti atď. • Učitelia, ktorí nemajú vlohy na učiteľstvo. • Pokrivená osobnosť učiteľa, ktorá nie je pre deti dobrým vzorom, ale zlým vzorom. Deti preberajú od učiteľa tieto pokriveniny. Napríklad: rodinkárstvo, šplhúnstvo, ješitnosť, nečestnosť. • Napäté alebo inak nesprávne vzťahy medzi učiteľmi navzájom, medzi učiteľmi a vedením školy, medzi školou a rodičmi.
Spoločnosť • Umožnenie preberania chybných vzorov z médií a okolia. • Nedostatočné uznanie a ohodnotenie učiteľstva a vychovávateľstva. Najviac si za to môžu sami.
Rodina • Nadmerné nútenie na dosahovanie lepšieho prospechu v škole. • Spájanie prospechu v škole s kvalitou uplatnenia sa v živote. • Nezáujem detí o výchovu a vzdelávanie v dôsledku nesprávneho vývoja v predchádzajúcom období. • Pokrivené správanie detí v dôsledku nesprávneho vývoja v predchádzajúcom období.

3. Obdobie Svetla (Úsvitu) – od 10 do 15 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich)
Nevedenie k samostatnosti a zodpovednosti. • Zosmiešňovanie prebúdzajúcich sa schopností ducha v človeku. • Nevysvetlenie spájania sa ducha s telom človeka. • Nevysvetlenie úlohy pohlavnej sily. Nesprávne vysvetlenie úlohy pohlavného pudu.

4. Obdobie Prírody – od 15 do 20 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich)
Odopieranie samostatnosti a zodpovednosti. • Nerovnocenné postavenie k ostatným dospelým. • Neoprávnené rodinné nároky. • Skrývanie sa za rodičov.

5. Obdobie Lásky – od 20 do 25 rokov (niektoré aj z predchádzajúcich)
Akákoľvek závislosť na rodičoch.
Výpočet týchto chýb nie je úplný a môže sa časom dopĺňať. V ďalších článkoch sa budú tieto problémy riešiť.

 

Miroslav Kysucký