03 02 02 Koledov Dar Slovenom

koledov dar slovenom

Tretia prednáška „Mlčanie“ a číslo tri.

 

Trojka je v Zákone čísiel Svetlo.

V tretej päťročnici života človeka v dospievaní nastáva jeho spojenie so Svetlom. Pohlavná sila rastie z nuly v desiatich rokoch, k maximu v pätnástich rokoch. Keď dosiahne svojho maxima, umožňuje ľudskému duchu prenášať záchvevy ducha do hmotnosti v plnej miere. Človek dospieva k plným schopnostiam stať sa spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou, má vytvoriť spojenie k svojmu pôvodu a udržovať ho Čistotou a láskyplným zasievaním Dobra.

V ľudovej múdrosti sa hovorí: „Mlčať zlato!“, „Keď je núdza najvyššia, je pomoc Božia najbližšia!“ a „Boh dopúšťa, ale neopúšťa!“

Tretie Blahoslavenstvo Pána Ježiša: „Blahoslavení tí, ktorí musia prechádzať utrpením; pretože oni utešení budú.“ Zasľubuje utešenie po utrpení, po prijatí zlých spätných účinkov znovuspojenie so Svetlom, ktoré bolo našou nečistotou prerušené.

Tretia prednáška Pána Imanuela sa opäť nesie v tomto duchu. Ukazuje ako hutnením dobrého chcenia v Mlčaní sa môžu zlé spätné účinky symbolickejšie rozuzľovať, ako môže človek z vlastných síl nahromadenú nečistotu z vnútra spáliť, aby mohlo prísť k obnove spojenia so Svetlom a ako môžu k človeku rozvíjaním tohto spojenia prichádzať inšpirácie zo Svetla.

Tretí krok – hutnenie dobrého chcenia v Mlčaní. Skoro každý človek, ktorý spoznal Zákony Všemohúceho a snaží sa podľa nich žiť pri riešení dlhodobých problémov skĺzava do pochybností. V snahe žiť v zmysle Zákonov Všemohúceho si musíme uvedomiť energetické pôsobenie našich skutkov – nášho chcenia, myslenia, reči a konania v priebehu obdobia trvania daného problému.

Je to ako pri tom našom balóne, musím poodväzovať z neho laná a vrecia s pieskom, napustiť doň horúci vzduch a už letí nahor. Samozrejme v mojej snahe musím pokračovať, aby som si dával pozor a už nenaväzoval na balón ďalšie vrecia s pieskom – svoje škaredé vlastnosti, aby mi balón nezačal pod ich ťarchou znovu klesať. Súčasne sa naďalej musím snažiť pravidelne pridávať horúci vzduch, aby neustále mohol stúpať. Svoju snahu hutním v mlčaní. Výsledok letu môjho balóna je závislý od pomeru síl, ktoré doňho pridávam ako horúci vzduch a síl, ktoré naň priväzujem ako vrecia s pieskom – ako svoje negatívne vlastnosti a ich prejavy. Výsledok letu svojho balóna môžem na svojom živote sledovať celkovo, alebo v jednotlivých problémoch.

Častý príklad: manželia sú dva roky rozhádaní. Pani sa začala snažiť žiť v zmysle Zákonov, ale keď aj pri tejto snahe sa jej znovu stávalo, že sa neudržala v kľude pri komunikácii s manželom, a tak znovu prichádzali hádky, začala pochybovať - začala mať strach, že sa jej aj tak nepodarí ich problém vyriešiť, prestávala veriť v Silu pôsobenia Zákonov. Táto pani si musela uvedomiť, že za dva roky hádok vo svojich skutkoch – v chcení, myslení, reči a konaní sformovala určité množstvo negatívnej energie, ktoré malo určitú intenzitu. Za dva roky spoločná sila ňou vytvorených negatívnych útvarov mala intenzitu 10000.

Začala sa snažiť a týždenne v tejto snahe sformovala tvorivú energiu vo svojich skutkoch v intenzite 100. Po takejto snahe v priebehu mesiaca bol pomer jej siatí  v tvorivých útvaroch ku negatívnym útvarom v danom probléme v intenzite 400 : 10000. Keď k tomu pripočítame žatvu zo siatí približne desaťnásobok, dostávame pomer tvorivosti k negatívam v intenzite 4000 : 100000. Z pôvodných 0 : 100000 sa pomer zlepšil. Aby bol problém z jej strany vyriešený musí intenzita jej tvorivosti byť aspoň o jednotku vyššia, ako intenzita jej negatív.

Tým, že pani začala mať strach a pochybnosti, poľavila v ďalšom mesiaci v tvorivých siatiach na intenzitu 50 za týždeň (čo je so spätným účinkom 500 za týždeň) a pridala znovu negatívne siatia v intenzite 200 za týždeň (čo je so spätným účinkom 2000 za týždeň). Jej stav intenzity tvorivosti k negatívam sa zmenil za ďalší mesiac k pomeru 6000 : 108000. Čiže oproti predchádzajúcemu mesiacu sa pomer zhoršil. V týchto číslach je presne vidieť prečo sa hovorí: „Trpezlivosť ruže prináša!“, alebo „Božie mlyny melú pomaly, ale iste!“ Musíme na váhu, na misku tvorivosti dať v intenzite viac skutkov, ako je v intenzite skutkov na miske negatív.

Pán Imanuel na začiatku tretej prednášky píše: „Ak prebleskne v tebe myšlienka, zadrž ju a neprenášaj ju ihneď. Ale živ ju, pretože ona sa zhutní zadržaním v Mlčaní a získa na Sile ako para v pretlaku.“

To bola aj naša rada pre dotyčnú pani, ako pokračovať ďalej. Podotýkam, že každý náš klient má domácu úlohu pracovať na sebe, nie na tom druhom. Pani sa ďalší mesiac snažila – hutnila dobré chcenie v Mlčaní. Výsledok: týždenne intenzita tvorivosti 1000 (čo je so spätným účinkom 10000 za týždeň) a intenzita negatív 100 (čo je so spätným účinkom 1000 za týždeň). Celkový pomer intenzity tvorivosti k negatívam sa zmenil za ďalší mesiac k pomeru 46000 : 112000. Pomer sa výrazne zlepšil, ale cieľ ešte nebol naplnený. Trvalo jej dva roky, kým na miske tvorivosti jej váh bola väčšia intenzita, ako intenzita na miske negatív. Ich vzájomný problém bol z jej strany vyriešený.

Neznamená to však, že aj ten jej manžel sa tou jej snahou prestal zlostiť. Na to, aby bol obojstranne problém vyriešený, tú druhú časť musí napraviť ten manžel. Zhruba tretine našich klientiek sa zatiaľ nedarí vyriešiť svoju časť problému, ale dve tretiny to zvládli. Z tých dvoch tretín asi polovici klientiek sa ešte nepodarilo svojou zmenou - svojím osobným príkladom inšpirovať manžela ku snahe zmeniť sa. Keďže každý človek má slobodnú vôľu, aby takáto snaha u manžela vznikla, musí sa on k tomu slobodne rozhodnúť. Z tých dvoch tretín druhej polovici klientiek sa podarilo svojou zmenou - svojím osobným príkladom inšpirovať manžela k rovnakej snahe. Títo manželia sa rozhodli nasledovať príklad svojich manželiek a takéto manželstvá aj po rokoch potom znovu prekvitajú.

Samozrejme takáto snaha sa dá vyvinúť aj pri riešení iných problémov, ako manželských, nakoľko uvedená zákonitosť platí všeobecne. Podmienkou je prijať skutkový stav a uvedomiť si ho v celej šírke. Nereptať na misku negatív na svojej váhe. Nikto okrem mňa tam nemá možnosť nakladať. To, čo tam mám, som tam ja naložil a ja to musím aj vyvážiť. Ani na misku tvorivosti nemôže nikto za mňa nakladať, aj to musím urobiť sám. Čím skôr začnem, tým skôr vyvážim.

Tým, že človek dobré chcenie hutní v Mlčaní, súčasne sa spája s vyššími sférami smerom ku Svetlu a dostáva odtiaľ inšpirácie. Pri tvorivých snahách, kde nemusím odpracovávať negatíva z minulosti, je samozrejme prejav takejto snahy v hmotnosti oveľa rýchlejšie viditeľný v konkrétnom odbore našej činnosti. Podľa toho akú konkrétnu tvorivosť v dobrom chcení hutním v Mlčaní, také inšpirácie prichádzajú.

Slovami Pána Imanuela: „Keď napríklad vážne o niečom hĺbaš, stane sa mocou Mlčania táto myšlienka v tebe silne magnetickou, priťahuje k sebe všetko podobné a tým sa oplodňuje. Dozrieva a prekračuje rámec obyčajného. Preniká tým dokonca i do iných sfér, odkiaľ sa jej dostáva prílivu vyšších myšlienok ... inšpirácie! Preto musí pri inšpirácii základná myšlienka vychádzať vždy od teba samotného, na rozdiel od mediality. Musí sama vytvoriť most k onomu svetu, ku svetu duchovnému, aby tam vedome čerpala z prameňa. Inšpirácia nemá preto nič spoločného s medialitou. Myšlienka v tebe dozrela. Pristupuješ k uskutočneniu a svojou Silou zhustené privádzaš k prevedeniu to, čo už skôr sa vznášalo vo vesmíre v nespočetných jednotlivostiach ako myšlienkové formy.“

Pri inšpirácii treba mať stále na zreteli dva predchádzajúce piliere, ktoré musia byť napĺňané, aby inšpirácia zo Svetla mohla prísť. Udržovať Čistotu vo svojich skutkoch a vedome v skutkoch siať Dobro. K tomu pridávame tretí pilier zosilnenie takejto snahy jej hutnením v Mlčaní. Nevieme to samozrejme urobiť naraz vo všetkých oblastiach nášho osobného života. Ale ak to dosiahneme aspoň v jednej z nich, je to vidieť, ako žiarivý príklad.

Tak aj Mozart túžil dať nádhernú symfóniu ľuďom. V oblasti hudby sa mu darilo udržovať v sebe Čistotu, vedome zasievať Dobro a takéto snahy hutniť v Mlčaní. Chodil ako lev v klietke, nevedel čo napíše, len túžil niečo nádherné hudbou sprostredkovať ľudstvu. Zrazu prišla inšpirácia a on priamo písal do nôt hudbu, ktorá mu bola z vyšších sfér ukazovaná. Originál z vyššej úrovne priniesol a skomponoval na Zemi.

Na to, aby človek dostal inšpiráciu zo Svetla z vyšších sfér nie je potrebné, aby bol jasnovidný - mal mediálne schopnosti. Aby takáto inšpirácia prišla, sú potrebné tri kroky. V túžbe ku Svetlu v danej veci udržiavať Čistotu, vedome zasievať Dobro a hutniť takúto snahu dostatočne dlho v Mlčaní. Pritom jeden človek rieši vzťah, druhý nachádza zamestnanie, tretí partnerku, štvrtý prináša nejaký objav, piaty symfóniu...

Človek sa spája so Svetlom, stáva sa spojovníkom medzi Svetlom a hmotnosťou. V ďalšom napĺňaní takýchto snáh aj v iných oblastiach svojho života postupne rastie vôkol neho Sila Svetla. Nastáva zázračný dej: „Čo je dovolené človeku snažiacemu sa pôsobiť v zmysle pôsobenia Vôle Všemohúceho, nie je dovolené človeku, ktorý takúto snahu nemá!“

Aj na takéhoto človeka platia slová Pána Ježiša: „Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera.“ Aj na neho v plnej sile dopadajú negatívne spätné účinky z minulých negatívnych siatí. Tým však, že je vôkol neho stále viac Svetla,  toto Svetlo ním sprostredkovávané dopad tých negatívnych spätných účinkov zoslabuje a človeku je „dovolené“ symbolicky rozuzľovať aj ťažké previnenia. Takéto symbolické rozuzľovanie však nie je „dovolené“ človeku, ktorý sa nesnaží, nakoľko vôkol neho Sila Svetla chýba. On sa jej ešte neotvoril. Musí najskôr vykonať prácu, pretože bez práce nie sú koláče.

Povedané záverečnými slovami tretej prednášky: „Ale buď bez starostí! S prebudením je ti v múdrom zriadení veľkého Stvorenia ukázaná i cesta onou Silou dobrého chcenia, na ktorú som už zvlášť poukázal, a ktorá mierni, alebo celkom odsunuje nebezpečie rozuzľujúcej sa karmy. I to vložil Otcov Duch do tvojich rúk. Sila dobrého chcenia šíri okolo teba kruh, ktorý je schopný spôsobiť rozklad hrnúceho sa zla, alebo aspoň vo veľkej miere ho oslabiť. Chráni ťa práve tak, ako zemeguľu vrstva vzduchová. Ale Sila dobrého chcenia, táto silná ochrana, pestuje a podporuje sa mocou Mlčania.

Preto k vám, ktorí hľadáte, znovu naliehavo volám:

Udržujte krb svojich myšlienok čistým a cvičte sa v prvom rade vo veľkej moci Mlčania, ak chcete sa dostať nahor!

K tomu ku všetkému vložil Otec Silu už do vás. Vám je treba ju len využiť!“

 

Úryvky sú z kníh Život Ježíšův na Zemi a Vo Svetle Pravdy.

Prednáška je z knihy Koledov Dar Slovenom od Pribinu Chariotova.